Strong's Number: 3956 | || 外网搜索: 蓝字圣经词典 | Bible Hub Strong词典

3956 pas {pas}
包括所有词形变化; TDNT - 5:886,795; 形容词
钦定本 - all 748, all things 170, every 117, all men 41, whosoever 31,
everyone 28, whole 12, all manner of 11, every man 11,
no + 3756 9, every thing 7, any 7, whatsoever 6,
whosoever + 3739 + 302 3, always + 1223 3, daily + 2250 2,
any thing 2, no + 3361 2, not tr 7, misc 26; 1243
1) (重点在个体) 每一个, 任何
2) (整体中的一个) 每一个, 任何一个
3) (最高程度的) 所有
4) 整体, 全部
5) 每一种, 各种
03956 πᾶς, πᾶσα, πᾶν 形容词
所有格是παντός, πάσης, παντός(在抄本中不同间接受格复数的字形是πᾶσι及πᾶσιν)。
一、形容词,与名词同用。
A. 与不加冠词的单数名词同用。
1. 强调该名词中所属的各项目:「每一任何」。与复数的「所有」意思大同小异:πᾶν δένδρον…的树, 太3:10 路3:9 。πᾶσα φυτεία栽种的物, 太15:13 。πᾶσα φάραγξ, πᾶν ὄρος 一切山崖,每一山岗(直译), 路3:5赛40:4 )。πᾶς τόπος地方,※ 路4:37 。πᾶς ἄνθρωπος一切的人, 约1:9 约2:10 罗3:4诗116:11 ); 加5:3 西1:28 上,中,下; 雅1:19 。πᾶν ἔθνος 族, 徒17:26 上,πᾶσα ψυχή人, 徒2:43 徒3:23 (参 利23:29 ); 罗2:9 。πᾶσα ἡμέρα日, 徒5:42 徒17:17 。πᾶν σάββατον 安息日, 徒18:4 。πᾶσα ἀρχὴ καὶ πᾶσα ἐξουσία执政的,掌权的,※ 林前15:24 。πᾶσα συνείδησις人的良心, 林后4:2 。πᾶς ἄγιος各位圣徒, 腓4:21 。πᾶς οἶκος每一间房屋, 来3:4 。πᾶσα ἀντιλογία一无可驳, 来7:7 。πᾶσα παιδεία管教的事, 来12:11 。πᾶς ὀφθαλμός目, 启1:7 上。πᾶν κτίσμα一切所有被造之物, 启5:13 上。 太23:35 路2:23出13:2 ); 路4:13 路21:36 帖后2:4但11:36 )。πᾶσα κτίσις一切被造的, 西1:15 ;ἐν πάσῃ κτίσει受造的, 西1:23 节。πᾶσα γραφή每一部的经典, 提后3:16 (参γραφή-1124二A.)。πᾶσα σάρξ有血气的, 路3:6赛40:5 ),通常与否定词连用οὐ(或μή)…πᾶσα σάρξ有血气的总没有,即无人, 太24:22 可13:20 罗3:20 林前1:29 加2:16 。οὐ…πᾶν ῥῆμα 事…没有一件(或话没有一句), 路1:37 。οὐδέποτε ἔφαγον πᾶν κοινὸν 俗物我从来没有吃过, 徒10:14 ;参 启7:1,16 启9:4 启21:27 。也以相反的结构次序:πᾶς…οὐ或μή( 出12:16徒18:23 弗4:29 弗5:5 彼后1:20 约壹2:21 约壹3:15 下。分词很少与πᾶς这样连用:παντὸς ἀκούοντος听见的, 太13:19 。παντὶ ὀφείλοντι亏欠的, 路11:4

2. 取代新约中未使用的παντοδαπός及παντοῖος:意即「各样一切」,即一名词中所包括的同类之各种事项:πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν各样疾病,各样病症,※ 太4:23 ,γέμουσιν πάσης ἀκαθαρσίας他们装满了一切的污秽, 太23:27 。πᾶσα ἐξουσία所有的权柄, 太28:18 ,ἀπό παντὸς ἔθνους从国, 徒2:5 ,参 徒7:22 徒13:10 上,下; 罗1:18,29 。πᾶσα ἐπιθυμία 诸般的贪心, 罗7:8 。ἐν παντὶ λόγῳ καὶ πάσῃ γνώσει 一切口才,一切知识,※ 林前1:5 下,πᾶν ἁμάρτημα各样罪过,※ 林前6:18 ,参 林后7:1 林后9:8 中,下; 林后10:5 上,下; 弗1:3,8,21 上; 弗4:19 弗5:3 腓1:9 帖后2:17 。πᾶν ἔργον ἀγαθόν各样善事, 多1:16 多3:1 。参 多2:14 来13:21 ;πᾶσα δόσις, πᾶν δώρημα各样恩赐,各样赏赐, 雅1:17 。参 雅1:21 节; 彼前2:1 上,下; 启8:7 等。

3. 「各样逐一任何一个全然」。μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε你们别信了,※ 约壹4:1 。περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμῳ τῆς διδασκαλίας被各样教义的风带前带后, 弗4:14 。περὶ παντὸς πράγματος 一切事,※ 太18:19 。κατὰ πᾶσαν αἰτίαν因了任何缘故, 太19:3 。参 太4:4路4:4 公认经文( 申8:3 ); 太12:31 林后1:4 下(关于ἐπὶ πάσῃ τῇ θλίψει ἡμῶν我们在一切患难中,4上,见一C.2.)。

4. 用以指示最高比较级:「」μετὰ παρρησίας πάσης完全放胆无惧,※ 徒4:29 ;ἐν πάσῇ ἀσφαλείᾳ 妥, 徒5:23 。πάσῃ συνειδήσει ἀγαθῇ 都是凭著良心, 徒23:1 ,参 徒17:11 徒24:3 林后9:8 下; 林后12:12 弗4:2 。ἐν πάσῃ προσκαρτερήσει以十二分的恒心,※ 弗6:18 下,参 腓1:20 腓2:29 西1:11 上,下; 提前2:2 下, 提前2:11,3:4 提前4:9 提前5:2 多2:15 雅1:2 彼后1:5 犹1:3 等。

5. 加在特有名词,以地名为主:「所有」。πᾶσα Ἱεροσόλυμα耶路撒冷合城太2:3 (见Ἱερ.)。πᾶς Ἰσραήλ( 王上8:65 王上11:16 )以色列家, 罗11:26 。旧约也是πᾶς οἶκος Ἰσραήλ以色列家的渊源( 撒上7:2,3 ), 徒2:36 。另见ἐπὶ παντὸς προσώπου τῆς γῆς在地上, 徒17:26 下( 创2:6 创7:23 创11:4,8,9 )。或许πᾶσα οἰκοδομή房, 弗2:21

B. 与不带冠词的复数名词连用。πάντες ἀνθρώποι「」人,即「每一位」, 徒22:15 罗5:12 上, 罗5:18 上,下; 罗12:17,18 林前7:7 林前15:19 林后3:2 腓4:5 帖前2:15 提前2:4 提前4:10 多2:11 。πάντες ἄγγελοι θεοῦ神的使者,※ 来1:6申32:43 )。

C. 与有带冠词的单数名词连用。
1. 加在有冠词之名词之前:「全部所有」。πᾶσα ἡ Ἰουδαία καὶ πᾶσα ἡ περίχωρος耶路撒冷和犹大城, 太3:5 。πᾶσα ἡ ἀγέλη群, 太8:32 ,参 太8:34 节; 太13:2 太21:10 太27:25,45 可2:13 可4:1 。πᾶσα ἡ ἀλήθεια 一切实情,※ 太8:33 。πᾶσα ἡ κτίσις一切被造的, 可16:15 罗8:22 。参 路1:10 路2:1,10 徒3:9,11 提前5:21 徒15:12 。πᾶς ὁ κόσμος 世, 罗3:19 下; 西1:6 。πᾶν τὸ σπέρμα一切后裔, 罗4:16 。πᾶσα ἡ γῆ地上,※ 罗9:17出9:16 ); 路4:25 。πᾶσα ἡ γνῶσις, πᾶσα ἡ πίστις 全备的知识,全备的信, 林前13:2 中,下。πᾶν τὸ πλήρωμα全部的丰盛, 弗3:19 西1:19 西2:9 。πᾶν τό σῶμα身, 弗4:16 西2:19 来9:19 中,下,与指示代名词连用,πας ὁ λαὸς οὗτος这群人, 路9:13 。πᾶσα ἡ ὀφειλὴ ἐκείνη那全部的债,※ 太18:32 。连于带冠词的名词之后:τὴν κρίσιν πᾶσαν整个审判的事, 约5:22 。εἰς τὴν ἀλήθειαν πᾶσαν进入真理的每一部份约16:13 。τὴν ἐξουσίαν … πᾶσαν 所有的权柄, 启13:12

2. 「一切」。ἐπὶ πάσῃ τῇ θλίψει ἡμῶν我们在一切患难中, 林后1:4 上(关于ἐν πάσῃ θλίψει遭遇患难的每一部份,4下半节,见上述一A.3.); 林后7:4 帖前3:7 。 ἐπὶ πάσῃ τῇ μνείᾳ ὑμῶν我每逢想念你们, 腓1:3 。πᾶσαν τὴν μέριμναν ὑμῶν忧虑的每一部份彼前5:7

3. 「一般上」,πᾶς ὁ, πᾶσα ἡ, πᾶν τό是与分词连用:「各人」。πᾶς ὁ ὀργιζόμενος动怒的, 太5:22 ,参 太5:28,32 节; 太7:8,26 (=πᾶς ὅστις太7:24 节;见下列3.); 路6:47 路11:10 路14:11 路16:18 路18:14 路19:26 约3:8,15,16,20 可4:13 约6:40 约8:34 约18:37 徒10:43 下, 徒13:39 罗2:1,10 罗10:4,11 林前9:25 加3:13 提后2:19 来5:13 约壹2:23,29 等; 约贰1:9 启22:18 。πᾶν τό物:πᾶν τὸ εἰσπορευόμενον入口的, 太15:17 可7:18 。πᾶν τὸ ὀφειλόμενον 所欠一切的债,※ 太18:34 ,πᾶν τὸ πωλούμενον 所卖的, 林前10:25 ;参 林前10:27 节。πᾶν τὸ φανερούμενον一切能显明的, 弗5:13 。πᾶν τὸ γεγεννημένον从神生的, 约壹5:4 。另一同义辞是πᾶς ὅς (或ὅστις), πᾶν ὅ「每一个一切」(见上述3.),阳性: 太7:24 约壹10:32 约壹19:29 路12:8,10,48 路14:33 徒2:21 ;( 珥2:32 ); 罗10:13珥3:5 ); 加3:10 。中性: 约6:37,39 约17:2 下; 罗14:23 (ὃ ἄν); 西3:17 (πᾶν ὅ τι ἐάν)。

D. 与带冠词的复数名词连用:「一切」。
1. 实名词:πᾶσαι αἱ γενεαί有(十四)代, 太1:17 路1:48 弗3:21 。πάντας τοὺς ἀρχιερεῖ祭司长, 太2:4 ,参 太2:16 节; 太4:8 太11:13 可4:13,31,32 可6:33 路1:6 路2:51 路6:26 约18:20 徒1:18 多3:18 徒10:12,43 上; 徒14:16 罗1:5 罗15:11诗117:1 ); 罗16:4 林前12:26 上,下; 林后8:18 林后11:28 弗4:10 弗6:16 下; 西2:13 提前6:10 来4:4创2:2 ); 来9:21 雅1:8 启1:7 下; 启7:11 雅15:4 等。与指示代名词连用:πᾶσαι αἱ παρθένοι ἐκεῖναι那些童女, 太25:7 。πάντας τοὺς λόγους τούτους一切的话, 太26:1 。πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα一切的事, 路1:65 路2:19 。有时接在名词之后:τὰς πόλεις πάσας城, 太9:35 徒8:40 ;οἱ μαθηταὶ πάντες 门徒太26:56 。αἱ θύραι πᾶσαι所有的门, 徒16:26 上。参 罗16:16 林前7:17 林前13:2 上; 林前15:7 林前16:20 帖前5:26 提后4:21 启8:3 。οἱ Ἱεροσολυμῖται πάντες耶路撒冷所有的人, 可1:5

2. 与分词连用πάντες οἱ︰πάντες οἱ κακῶς ἔχοντες一切有病的, 太4:24 。πάντες οἱ κοπιῶντες劳苦的, 太11:28 ;参 太21:12 太26:52 路1:66 太2:47 太13:17 徒1:19 徒2:44 可4:16 弗5:5,11 徒6:15 徒9:14 徒28:30 罗1:7 可4:11 林前1:2 弗6:24 帖前1:7 帖后1:10 提后3:12 提后4:8 来5:9 林前13:24 约贰1:1 启13:8 启18:24 。接于分词之后,οἱ κατοικοῦντες πάντες 一切住在…, 徒2:14 。ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πᾶσιν 一切成圣的人, 徒20:32 。πάντα τὰ︰πάντα τὰ Γενόμενα一切事, 太18:31 。πᾶντα τὰ ὑπάρχοντα 一切的资财,※ 太24:47 路12:44林前13:3 。参 路17:10 路18:31 路21:36 约18:4 徒10:33 下。与提示代名词连用:περὶ πάντων τῶν συμβεβηκότων τούτων所遇见的一切事, 路24:14 。接于τὰ γινόμενα πάντα所有的一切事, 路9:7

3. 介系词性的用法,需加上:ὄντες (ὄντα)︰πάντες οἱ ἐν τῇ οἰκίᾳ家的人, 太5:15 徒16:32 。πάντες οἱ σὺν αὐτῷ一切同在的人, 路5:9 。πάντες οἱ ἐν τοῖς μνημείοις在坟墓里的, 约5:28 。πάντες οἱ εἰς μακράν一切在远方的人, 徒2:39 。 参5:17 。πάντες οἱ ἐξ Ἰσραήλ 从以色列生的不都是罗9:6 。参 提后1:15 彼前5:14 。πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς其中物, 徒4:24 徒14:15出20:11 );参 徒17:24 。接于οἱ μετ᾽ ἐμοῦ πάντες同我在一处的人…, 多3:15 上。

E. π.与代名词连用:
1. 与人称的代名词:πάντες ἡμεῖς我们徒2:32 徒10:33 上; 徒26:14 徒28:2 罗4:16 下。πάντες ὑμεῖς你们太23:8 太26:31 路9:48 徒4:10 上; 徒22:3 罗1:8 罗15:33 林后7:15 加3:28 腓1:4,7 上,下, 腓1:8 帖前1:2 帖后3:16 下, 帖后3:18 多3:15 下; 来13:25 。πάντες αὐτοί人, 徒4:33 徒19:17 下; 徒20:36 。接在代名词之后:ἡμεῖς πάντες我们约1:16 罗8:32 上; 林后3:18 弗2:3 。ὑμεῖς πάντες你们徒20:25 。αὐτοὶ πάντες 他们,※ 太12:15 林前15:10 。与冠词连用οἵ πάντες ἡμεῖς我们人, 林后5:10

2. 与指示代名词连用:πάντες οὗτοι这些人,※ 徒2:7 。一般上是接于代名词之后:οὗτοι πάντες这些人徒1:14 徒17:7 来11:13,39 。πάντα ταῦτα这一切太6:32 太24:8 路7:18 徒24:8 林前12:11 西3:14 帖前4:6 。ταῦτα πάντα这一切太4:9 可6:33 太13:34,51 路12:30 徒7:50 罗8:37 彼后3:11

3. πάντες ὅσοι, πάντα ὅσα 「一切」,阳性: 路4:40 异版(原版ἄπαντες); 约10:8 。中性; 太7:12 太13:46 太18:25 太21:22 可11:24 可12:44 下; 路18:12,22 约10:41

F. 当πᾶς及πάντες置于冠词与名词之间,就成为修饰词。这是指整体而论的名词,不是单独个体性的名词。
1. 单数ὁ πᾶς νόμος律法, 加5:14 。τὸν πάντα χρόνον一直,※ 徒20:18

2. 复数:αἱ πᾶσαι ψυχαί所有的人徒27:37 直译:οἱ κατὰ τὰ ἔθνη πάντας Ἰουδαίοι一切在外邦的犹太人, 徒21:21 。οἱ σὺν αὐτοῖς πάντες ἅγίοι圣徒, 罗16:15 。οἱ σὺν ἐμοὶ πάντες ἀδελφοι 与我同在的弟兄, 加1:2 。与数目连用οἱ πάντες ἄνδρες ὡσεὶ δώδεκα 一共约有十二个人, 徒19:7

二、实名词。
A. 没有冠词:
1. πᾶς人人,没有例外的, 路16:16

2. πᾶν与介系词连用:διὰ παντός见διά-SG1223壹乙一A.。ἐν παντί各方面,πλουτίζεσθαι富足,※ 林前1:5 林后9:11 。参 林后4:8 林后7:5,11,16 林后8:7 林后9:8 下; 林后11:6 上, 林后11:9 弗5:24 腓4:6 帖前5:18

3. πάντες, πᾶσαι众人太10:22 太14:20 太15:37 太21:26 太26:27 可1:37 提前5:20 路1:63 并经常出现。πάντες ἤμαρτον众人都犯罪, 罗5:12 直译。οὐ πάντες不是一切人, 太19:11 。参 约13:10 罗10:16 。πάντων当作表部分的词及比较性的所有格,ὕστερον πάντων 末后,※ 太22:27 ;参 可12:22,43 。也用以指示阴性ἐντολὴ πρώτη πάντων诫命中第一的, 可12:28

4. πάντα一切事物,各样事物。独立用法: 太11:27路10:22 (见υἱός-SG5207二B.)。一般认为πάντα不是用于职权,而是用于知识与教导; 约1:3 约3:35 约21:17 林前2:10 林前15:27 上( 诗8:6 ),下, 林前15:28 中,下; 弗1:22 上( 诗8:6 ); 启21:5 。ὁ ὢν ἐπὶ πάντων θεός在万有之上的神, 罗9:5 (θεός-SG2316二)也可列在内。上下文隐含著「全部」:πάντα ἀποδώσω σοι一切要还你,※ 太18:26 。参 太22:4 可4:34 路1:3 罗8:28 林后6:10 加4:1 腓2:14 帖前5:21 提后2:10 多1:15 约壹2:27 。πάντα ὑμῶν ἐστιν万有全是你们的, 林前3:21 ,参 林前3:22 节。πάντα ὑμῶν 凡你们所作的,※ 林前16:14 。πρῶτον πάντων第一要紧的,※ 提前2:1 ,πάντα凡事,采用四次,作为首语重复法(修辞法的重复), 林前13:7 。指明性的直接受格,几乎可当作副词,πάντα︰在各方面在各种情形下完全地徒20:35 林前9:25 下,πάντα πᾶσιν ἀρέσκω(见ἀρέσκω-SG700 一)我凡事都叫众人喜欢, 林前10:33 林前11:2 。见下列τὰ πάντα二B.2.。与介系词连用:εἰς πάντα在各方面在各情形下林后2:9 。ἐν πᾶσιν在各方面,在各情况下直译, 提前3:11 提后2:7 提后4:5 多2:9,10 下; 来13:4,18 彼前4:11 。亦可包括, 弗1:23 下。ἐν πᾶσι τούτοις在一切之中( 伯2:10 伯12:9 ),※ 路16:26 。κατὰ πάντα 见κατά-SG2596乙六。περὶ πάντων凡事约叁1:2 。πρὸ πάντων最要紧的雅5:12 彼前4:8

B. 与冠词连用。
1. οἱ πάντες众人(反于一部份), 罗11:32 上,下; 林前9:22 腓2:21 。(我们,他们)众人可14:64 林前10:17 林后5:14 下,μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες直到我们众人都有,※ 弗4:13

2. τὰ πάντα独立用法:「一切受造之物宇宙万有」, 罗11:36 林前8:6 上,下; 林前15:28 上,下; 弗3:9 提前4:10 下; 腓3:21 西1:16 上,下, 西1:17 下; 来1:3 约2:10 上,下; 启4:11 。比较性的用法,按经文内容的指示:各样的事, ἐν παραβολαῖς τὰ πάντα γίνεται凡事(即所有的教训)用比喻, 可4:11 。参 徒17:25 下; 罗8:32 下,用于天上地下需要救赎与合一的一切, 弗1:10 西1:20 。τὰ πάντα 都是(用于身上的肢体), 林前12:19 。中性词也用于人: 加3:22 ;参 提前6:13 (包括人类及一切有生命之物)。作指明性的直接受格,相等于副词:τὰ πάντα在各方面凡事弗4:15 (见πάντα上列二A.4.)。作前面事项的总括:「这一切凡事」, 林后4:15 腓3:8 下; 西3:8
3956 pas {pas}
including all the forms of declension; TDNT - 5:886,795; adj
AV - all 748, all things 170, every 117, all men 41, whosoever 31,
everyone 28, whole 12, all manner of 11, every man 11,
no + 3756 9, every thing 7, any 7, whatsoever 6,
whosoever + 3739 + 302 3, always + 1223 3, daily + 2250 2,
any thing 2, no + 3361 2, not tr 7, misc 26; 1243
1) individually
1a) each, every, any, all, the whole, everyone, all things,
everything
2) collectively
2a) some of all types

Transliterated: pas
Phonetic: pas

Text: including all the forms of declension; apparently a primary word; all, any, every, the whole:

KJV --all (manner of, means), alway(-s), any (one), X daily, + ever, every (one, way), as many as, + no(-thing), X thoroughly, whatsoever, whole, whosoever.


搜索(Search Strongs number: 3956) || 外网搜索: 蓝字圣经词典 | Bible Hub Strong词典