Strong's Number: 5613 | || 外网搜索: 蓝字圣经词典 | Bible Hub Strong词典

5613 hos {hoce}
可能源自 3739 比较型;
AV - as 342, when 42, how 18, as it were 20, about 14, misc 56; 492
1) (比较分词) 正如, 好像
2) (标示比较的连接词) 一如
3) 作为, 因为, 似乎
4) 以至于 ( 来3:11 来4:3 )
5) (当作连接词,用在知道,叙说的动词之后)
6) (接数目字) 大约
7) (时间连接词)
7a) 与简单过去式连用: 当, 之后
7b) 与现在式与未完成式连用: 当, 当...时候, 只要
8) (表达目的与企图) 为了,想要
05613 ὡς 关系代名词 ὅς.的关系副词
用法如下:
甲、作为比较性的质词:「如同好像」。
一、与οὕτως即「正如,就如」相当,σωθήσεται, οὕτως ὡς διὰ πυρός自己要得救,乃像从火里经过的一样林前3:15 。τὴν ἑαυτοῦ γυναίκα οὕτως ἀγαπάτω ὡς ἑαυτόν各人都当爱妻子,如同爱自己一样, 弗5:33 ;参 弗5:28 节。 ἡμέρα κυρίου ὡς κλέπτης οὕτως ἔρχεται 主的日子来到,如像一样帖前5:2 。也可省略οὕτως:ἀσφα λίσασθε ὡς οἴδατε尽你们能的,把守妥当, 太27:65 。ὡς οὐκ οἶδεν αὐτός人却不晓得如何可4:27 。ὡς ἀνῆκεν所合宜的做,※ 西3:18 ,参 西4:4 弗6:20 多1:5

二、特殊用法:
A. 省略用法:ἐλάλουν ὡς νήπιος话语孩子(那样说话), 林前13:11 上;参 林前13:11 中,下; 可10:15 弗6:6 上; 腓2:22 西3:22 。ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε 行事为人就光明的子女(所行的), 弗5:8 ;参 弗6:6 下。 ὡς ἐν ἡμέρᾳ 好像行在白昼, 罗13:13 。以色列人经过红海,ὡς διὰ ξηρᾶς γῆς 行干地, 来11:29 。οὐ λέγει ὡς ἐπὶ πολλῶν ἀλλ᾽ ὡς ἐφ᾽ ἑνός不是说许多人,乃是指著一个人, 加3:16 罗15:15 彼前5:3 。也指著οὕτως而言:οὕτως τρέχω πυκτεύω ὡς οὐκ ἀδήλως所以我奔跑,不无定向的, 林前9:26 上;参下节; 雅2:12

B. ὡς及其他的字连用,可作子句的主词或受词:γενηθήτω σοι ὡς θέλεις你所要的,给你成全了吧, 太15:28 。参 太8:13 路14:22 公认经文。主词的述词是要意会的,οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω (γενηθήτω) 不要我的意思(成全), 太26:39 上。ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος 按著主使者的吩咐(行), 太1:24 ;参 太26:19 太28:15 。几乎是与ὅ相通, 可14:72

C. ἕκαστος ὡς 照著各人或各事, 罗12:3 林前3:5 林前7:17 上,下; 启22:12

D. 用于间接问句:ἐξηγοῦντο ὡς ἐγνώσθη αὐτοῖς ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου他们把擘饼的时候怎么被他们认出来的事,都述说了, 路24:35 。参 可12:26 公认经文; 路8:47 路23:55 徒10:38 徒20:20 罗11:2 林后7:15

乙、作连接词:指示比较级:如同,也可另附加「一样」;此外,所比较的两方面,可以子句表达,或单而用子句,或可缩短。
一、ὡς与οὕτως相关连:像这样,οὐδέποτε ἐλάλησεν οὕτως ἄνθρωπος ὡς οὗτος λαλεῖ ὁ ἄνθρωπος从来没有他这样说话, 约7:46 。ὡς…οὕτως …这样, 徒8:32赛53:7 ); 徒23:11 罗5:15 。(ὡς τὸ παράπτωμα, οὕτως καὶ τὸ χάρισμα恩赏和过犯是截然不同的,两个子句的意思都需要补充), 罗5:18 节。ὡς κοινωνοί ἐστε τῶν παθημάτων, οὕτως καὶ τῆς παρακλήσεως 正如你们既是同受苦楚,也必同得安慰, 林后1:7 。参 林后7:14 林后11:3 公认经文。ὡς…καί 如同…, 太6:10 徒7:51 林后13:2 加1:9 腓1:20

二、以ὡς为始的子句是常常省略的,但容易意会;在这情形下,所从属的该名词常是独立的,而ὡς就充作表明比较的质词。οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος 义人要发出光来,太阳一样太13:43 。ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε συλλαβεῖν με你们出来拿我,如同拿强盗, 太26:55 。γίνεσθε φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις灵巧蛇, 太10:16 下。参 路12:27 路21:34 路22:31 约15:6 提后2:17 彼前5:8

三、受闪族语系的影响,ὡς与实名词连用时,取代了实名词或形容词。
A. 实名词用法:
1. 作主词(参 但7:13 但10:16,18 ),ἐνώπιον τοῦ θρόνου (ἧν) ὡς θάλασσα ὑαλίνη 宝座前好像一个玻璃海如同水晶, 启4:6 。参 启8:8 启9:7 上,ἀφ᾽ ἑνὸς ἐγενήθησαν ὡς ἡ ἄμμος从一个人就生出如同沙那样无数,即数不清的后裔, 来11:12

2. 作为受词:ᾄδουσιν ὡς ᾠδὴν καινὴν 唱歌仿佛是新歌, 启14:3 公认经文。ἤκουσα ὡς φωνὴν我听见好像大声说, 启19:1,6 ,上,中,下;参 启6:1

B. 作为形容词、述语(常作εἶναι, γίνεσθαι ὡς) ἐὰν μὴ γένησθε ὡς τὰ παιδία你们若不变成小孩子的样式太18:3 。ὡς ἄγγελοί εἰσιν天上的使者一样太22:30 。πᾶσα σὰρξ ὡς χόρτος凡有血气的,尽都草, 彼前1:24 。参 可6:34 可12:25 路22:26 上,下; 罗9:27赛10:22 ); 罗9:29 上( 赛1:9 上); 林前4:13 林前7:7,8,29-31 林前9:20,21 彼后3:8 上,下( 诗90:4 ); 启6:12 上,下等。也用在,ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου把我当作一个雇工, 路15:19 。这个片语代替了形容词子句或副词子句其所代替的(形容词子句或副词子句)可作为定语:πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως信心一粒芥菜种,即不大过小芥菜种的信心, 太17:20 路17:6 。προφήτης ὡς εἷς τῶν προφητῶν 正像先知中的一位, 可6:15 。参 徒3:22 徒7:37 (此两处经文见 申18:15 ); 徒10:11 徒11:5 。ἀρνίον ὡς ἐσφαγμένον羔羊是被杀过的, 启5:6 。有关τρίχας ὡς τρίχας γυναικῶν 头发, 启9:8 上,第二个τρίχας「头发」不言而喻,可省略( 诗54:7 异版);ἡ φωνὴ ὡς σάλπιγγος 好像吹号的声音, 启4:1 ;参 启1:10 启9:8 下; 启13:2 上; 启14:2 下; 启16:3

四、其他值得注意的用法:
A. 以ὡς介绍例子:ὡς καὶ Ἠλίας ἐποίησεν以利亚所作的, 路9:54 公认经文。参 彼前3:6 ;或ὡς「正如」与γέγραπται「经上所记」连用, 可1:2 公认经文; 可7:6 路3:4 徒13:33 。参 罗9:25 ;或权威人士的看法, 徒17:28 徒22:5 徒25:10 ;或任何决定的原因, 太5:48 太6:12 (ὡς καί)。

B. 以ὡς介绍短子句:ὡς εἰώθει照常可10:1 。ὡς λογίζομαι我所看为, 彼前5:12 。ὡς ἐνομίζετο人看来, 路3:23 。ὡς ἧν他的情况,※ 可4:36

C. οὕτως ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ὡς ἄνθρωπος βάλῃ τὸν σπόρον神的国是这样:如同人撒种, 可4:26 ,从文法的观点上,是很不规则,此字有可能在ἄνθρωπος之前,曾有ἄν,而后来被疏忽而流失。

丙、以ὡς介绍经文中人物,事物,及动作的特点。
一、实际的品质。
A. 例如:τί ἔτι κἀγὼ ὡς ἁμαρτωλὸς κρίνομαι 我为什么还受审判,好像罪人呢? 罗3:7 。ὡς σοφὸς ἀρχιτέκτων 好像一个聪明的工头, 林前3:10 。ὡς ἀρτιγέννητα βρέφη才生的婴孩(你们若弃绝恶事,就的确是初生的婴孩), 彼前2:2 。μὴ τις ὑμῶν πασχέτω ὡς φονεὺς你们中间不可有人因为杀人而受苦, 彼前4:15 上;参下, 彼前4:16彼前1:14 林前7:25 林后6:4 弗5:1 西3:12 帖前2:4,7 上。所有格:τιμίῳ αἵματι ὡς ἀμνοῦ ἀμώμου Χριστοῦ凭著基督的宝血,如同无瑕疵的羔羊之血, 彼前1:19 。δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός如同父独生子的荣光, 约1:14 。参 来12:27 。间接受格:λαλῆσαι ὑμῖν ὡς πνευματικοῖς 我对你们说话当作属灵的, 林前3:1 上,参中,下节; 林前10:15 林后6:13 来12:5 彼前2:13,14 彼前3:7 上,下; 彼后1:19 。直接受格:οὐχ ὡς θεὸν ἐδόξασαν 却不作神荣耀祂, 罗1:21 林前4:14 林前8:7 多1:7 门1:16 来6:19 来11:9 彼前2:11 。也可能包括,ὃ ἐὰν ποιῆτε, ἐργάζεσθε ὡς τῷ κυρίῳ 无论作什么,是给主作的, 西3:23 ,参 弗5:22 。εἴ τις λαλεῖ, ὡς λόγια θεοῦ若有人讲道,要如同(说)神的话(来说), 彼前4:11 上;参下节; 林后2:17 中,下; 弗6:5,7 。

B. 与分词连用时,ὡς解释该动作的原因:那人因为由于…,保罗说︰我上告于皇上οὐχ ὡς τοῦ ἔθνους μου ἔχων τι κατηγορεῖν并非有什么事,要控告我本国的百姓, 徒28:19 。ὡς连于所有格的独立用法:ὡς τὰ πάντα ἡμῖν τῆς θείας δυνάμεως αὐτοῦ δεδωρημένης 因为祂的神能,已将一切事赐给我们, 彼后1:3 ※。只有少数的情形下,ὡς与动词连用时,表明动作的原因:为了太6:12 。(平行经文; 路11:4 用γάρ)。而惯常是用καθώς(见SG2531三)。

C. 近于冗赘用法:ὡς在述词前的直接受格或主格,与某些动词连用:ὡς προφήτην ἔχουσιν τὸν Ἰωάννην他们都以约翰先知, 太21:26 。参 路16:1 。λογίζεσθαί τινα ὡς以某人林前4:1 林后10:2 (此处经文,另见下列三)。参 帖后3:15 上,下; 腓2:8 雅2:9

二、一种只凭人的想像,或凭人言所产生的品质。προσηνέγκατέ μοι τὸν ἄνθρωπον τοῦτον ὡς ἀποστρέφοντα τὸν λαόν, καὶ ἰδοὺ …你们解这人到我这里,好像他是诱惑百姓的,看哪…, 路23:14 。τί καυχᾶσαι ὡς μὴ λαβών为何自夸,仿佛不是领受的呢? 林前4:7 。参 徒3:12 徒23:15,20 徒27:30 。ὡς μὴ ἐρχομένου δέ μου以为我不到你们那里,(按他们错误的想法), 林前4:18 。

三、误以为真的品质,冒充性的,ἐπιστολῆς ὡς δι᾽ ἡμῶν我名的书信, 帖后2:2 上。τοὺς λογιζομένους ἡμᾶς ὡς κατὰ σάρκα περιπατοῦντας有人以为我们是应著血气行事, 林后10:2 (亦见上述一C.)。参 林后11:17 林后13:7 ;以色列人希望称义,但οὐκ ἐκ πίστεως ἀλλ᾽ ὡς ἐξ ἔργων不是凭著信心,只凭著行为(后者的出发点是错的), 罗9:32

丁、ὡς的其他用法。
一、作为时间性的连接词:
A. 与不定式时态连用:「之时之后」,ὡς ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι日子已满, 路1:23 。ὡς ἐγεύσατο ὁ ἀρχιτρίκλινος ()管筵席的尝了, 约2:9路1:41,44 路2:15,39 路4:25 路5:4 路7:12 路15:25 路19:5 路22:66 路23:26 约4:1,40 太6:12,16 约7:10 约11:6,20,29,32,33 约18:6 约19:33 约21:9 徒5:24 徒10:7,25 徒13:29 徒14:5 徒16:10,15 徒17:13 徒18:5 徒19:21 徒21:1,12 徒22:25 徒27:1,27 徒28:4

B. 与现在时态或不完成时态连用:「正在趁著」:ὡς ὑπάγεις μετὰ τοῦ ἀντιδίκου σου你和你的对头还在路上的时候,※ 路12:58 ,ὡς ἐλάλει ἡμῖν, ὡς διήνοιγεν ἡμῖν τὰς γραφάς祂和我们说话,给我们讲解圣经的时候路24:32约2:23 林前8:7 约12:35,36 (当趁著); 徒1:10 徒7:23 徒9:23 徒10:17 徒13:25 徒19:9 徒21:27 徒25:14 加6:10 (一有机会)。ὡς与不完成时态连用,而接著的是主语相同的句子,用不定式时态直述语气: 太28:9 公认经文; 约20:11 徒8:36 徒16:4 徒22:11 。ὡς τοῦτο γέγονεν他得这病多少的日子可9:21

C. ὡς ἄν或ὡς ἐάν与一未来事件的时间性假设语气连用:「正当即刻」( 创12:12 书2:14 赛8:21 但3:15罗15:23 林前11:34 腓2:23

二、作表示结果的连接词,相等于ὥστε以致来3:11 来4:3 (此两处经文出自 诗95:11 )。

三、作为质词,指示原因:
A. 与假设语气连用:ὡς τελειώσω只要行完我的路程, 徒20:24

B. 与不定词连用: 路9:52 异版; 徒20:24 异版。ὡς ἔπος εἰπεῖν并且可以说, 来7:9 (见ἔπος-SG2301)。

C. 与指明方向的介系词连用,指示所要采取的去向,πορεύεσθαι ὡς ἐπὶ τὴν θάλασσαν 徒17:14 公认经文。

四、连于知道,说,听到等动词(中文通常不用翻出来),相等于ὅτι( 撒上13:11可12:26 异版; 路6:4 (异版用πῶς)。μνησθῆναι记念, 路24:6 (异版ὅσα); 路22:61 ;ἐπίστασθαι知道, 徒10:28 徒20:18 下异版。εἰδέναι晓得, 帖前2:11 上。μάρτυς ὡς见证, 罗1:9 腓1:8 帖前2:10 。-ὡς ὅτι见ὅτι-SG3754一D.2.。

五、与数字连用:「大约大概近乎」。ὡς δισχίλιοι有二千, 可5:13 ;参 可8:9 路1:56 路8:42 约1:39 约4:6 约6:10,19 约19:14,39 约21:8 徒4:4 徒5:7,36 徒13:18,20 启8:1

六、作感叹词:「!」( 诗8:1 诗73:1 )ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν εὐαγγελιζομένων ἀγαθά 报福音传喜信的人,他们的脚何等佳美罗10:15 (参 赛52:7 ),参 罗11:33

七、与最高比较级连用:ὡς τάχιστα速速到来, 徒17:15 (见ταχέως-SG5030三)。(见ὡσάν-SG5613a, ὡσαύτως -SG5615, ὡσεί-SG5616, ὥσπερ-SG5618, ὡσπερεί-SG5619, ὥστε-SG5620)
5613 hos {hoce}
probably from comparative from 3739;; adv
AV - as 342, when 42, how 18, as it were 20, about 14, misc 56; 492
1) as, like, even as, etc.

Transliterated: hos
Phonetic: hoce

Text: probably adverb of comparative from 3739; which how, i.e. in that manner (very variously used, as follows):

KJV --about, after (that), (according) as (it had been, it were), as soon (as), even as (like), for, how (greatly), like (as, unto), since, so (that), that, to wit, unto, when([-soever]), while, X with all speed.


搜索(Search Strongs number: 5613) || 外网搜索: 蓝字圣经词典 | Bible Hub Strong词典