Strong's Number: 2596 | || 外网搜索: 蓝字圣经词典 | Bible Hub Strong词典

2596 kata {kat-ah'}
介系词
AV - according to 107, after 61, against 58, in 36, by 27,
daily + 2250 15, as 11, misc 165; 480
1. 接直接受词: 根据, 按照, 合乎, 关于, 正如,
2. 与数目字或地方连用时: 在...里; 为了; 为了...目的;
在, 大约(时间); 在...上, 沿著, 遍及, 向; 离, 面对;
3. 接所有格: 反对, 敌对; 下, 从...下; (传)遍; 指著...
(发誓); 控告; (有权) 办 (人).
02596 κατά 介系词
甲、带所有格(在新约中出现七十三次):
一、用于地点:
A. 「沿某处而下」。ὁρμᾶν κ. τοῦ κρημνοῦ 闯山崖, 太8:32 可5:13 路8:33 。κ. κεφαλῆς ἔχειν有东西在头上(字义:从头上垂下来,如披纱) 林前11:4

B. 「进入某情况中」。ἡ κ. βάθους πτωχεία 在极(字义「达至深处」)穷之间, 林后8:2

C. 「遍及」。γνωστὸν γενὲσθαι κ. ὅλης Ἰόππης 传了约帕, 徒9:42 。κ. ὅλης τῆς Ἰουδαίας犹太地, 徒9:31 徒10:37 路23:5 。φήμη ἐξῆλθεν κ. ὅλης τῆς περιχώρου名声就传了四方, 路4:14

二、喻意:「迎向面对对著」某人或某事。
A. 与起誓的动词同用以表明起誓所凭借之物( 赛45:23 代下36:13指著…ἐξορκίζειν起誓(见SG1844) 太26:63 。ὀμνύναι起誓(见SG3660) 来6:13,16 。

B. 含敌对的意味:对抗
1. 在表达敌对行动之动词之后。διχάζειν 太10:35 。ἐπαίρεσθαι 林后10:5 。ἰσχύειν 徒19:16 。κακοῦν 徒14:2 。στρατεύεσθαι 彼前2:11 。φυσιοῦσθαι 林前4:6

2. 在表达敌对性的言词(特别是控诉)之字句后:ἔχειν (τι) κατά τινος为某事责备人, 启2:4,14,20 。ἐγκαλεῖν 罗8:33 。ἐντυγχάνειν τινὶ κατά τινος以某事控告某人, 罗11:2 。κατηγορεῖν 路23:14 。ποιεῖν κρίσιν 行审判, 犹1:15 上。τὸ κ. ἡμῶν χειρόγραφον所写攻击我们的, 西2:14 。ἐμφανίζειν 徒24:1 徒25:2 。αἰτεῖσθαί τι 徒25:3,15 。αἱ κ. τινος αἰτίαι 徒25:27 。εἴπεῖν πονηρόν 太5:11 。λαλεῖν ῥήματα 徒6:13 。参 犹1:15 下。μαρτυρεῖν κατὰ τοῦ θεοῦ 为神作见证, 林前15:15 。ζητεῖν μαρτυρίαν κατὰ τινος 寻找见证控告某人, 可14:55 。ψευδομαρτυρεῖν 可14:56,57 。ψευδομαρτυρία 太26:59 。γογγύζειν 太20:11 。στενάζειν 雅5:9 。διδάσκειν 徒21:28 。συμβούλιον διδόναι (ποιεῖν异版) 可3:6 ;σ. λαβεῖν 太27:1 。ψεύδεσθαι 雅3:14

3. 在表明不同的立场或看法之措辞后面:εἶναι κ. τινος敌挡某人(反于ὑπέρ) 可9:40 罗8:31 ;(反于μετά) 太12:30 路11:23 。δύνασθαί τι能以某事敌对某人, 林后13:8 。ἔχειν τι κατά τινος某人怀怨(于心) 太5:23 可11:25 。ἐξουσίαν ἔχειν 约19:11 。ἐπιθυμεῖν 加5:17 。μερίζεσθαι καθ᾽ ἑαυτῆς自相分争太12:25 。κατά可能含逆势之意:ἔβαλεν κατ᾽ αὐτῆς ἄνεμος狂风仆下来徒27:14

乙、带直接受格(在新约中出现三九一次):
一、用于地点:
A. 空间的范围:「沿遍及」。 徒24:12 。καθ᾽ ὅλην τ. πόλιν 全城各处,※ 路8:39 。ἐγένετο λιμὸς κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην沿那地区发生了很厉害的饥荒, 路15:14 。κατὰ τὰς κώμας遍及各乡, 路9:6 。κατὰ πόλεις καὶ κώμας沿城市和村庄,※ 徒13:22 。κατὰ τόπους多处, 太24:7 可13:8 路21:11 。οἱ ὅντες κ. τὴν Ἰουδαίαν 犹太的众弟兄中, 徒11:1 。διάσπαρῆναι κ. τὰς χώρας τῆς Ἰουδαίας分散犹太各处, 徒8:1 。κ. τὴν οὖσαν ἐκκλησίαν那里的教会, 徒13:1 。τοῖς κ. τὴν Ἀντιόχειαν καὶ Συρίαν καὶ Κιλικίαν ἀδελφοῖς 安提阿,叙利亚,基利家的弟兄们, 徒15:23 。τοὺς κ. τὰ ἔθνη Ἰουδαίους外邦的犹太人, 徒21:21 。τοῖς κ. τὸν νόμον γεγραμμένοις 律法上所记载的,⊙ 徒24:14 下。κ. τὴν ὁδόν路上, 路10:4 徒25:3 路26:13 。τὸ κ. Κιλικίαν καὶ Παυφυλίαν πέλαγος基利家,旁非利亚一带海面,⊙ 徒27:5 。另一方面亦指明地理位置:τὰ μέρη τ. Λιβύης τῆς κατὰ Κυρήνην靠近古利奈的吕彼亚一带地方的人, 徒2:10 ,这经文可能属于B.:向著古利奈的吕彼亚区域。

B. 指方向:「向著对著朝向」。ἐλθεῖν κ. τὸν τόπον来到这地方, 路10:32 。ἐλθόντες κ. τὴν Μυσίαν到了每西亚, 徒16:7 ;参 徒27:7 。πορεύεσθαι κ. μεσημβρίαν(见μεσημβρία-SG3314二)南走, 徒8:26 。κ. σκοπὸν διώκειν著标竿走, 腓3:14 。λιμὴν βλέπων κ. λίβα καὶ κ. χῶρον海口一面西北,一面西南,⊙ 徒27:12 (见βλέπω-SG991八)。κ. πρόσωπον面, 加2:11 。ἔχειν τινὰ κ. πρόσωπον与某人对质, 徒25:16 。κ. πρόσωπον ταπεινός(和你们)面对时是谦卑,※ 林后10:1 。κ. πρόσωπον τινος某人面前路2:31 徒3:13 。τὰ κ. πρόσωπον眼前的事,※ 林后10:7 。κ. ὀφθαλμοὺς προγράφειν活画你们眼前, 加3:1

C. κατά也有划分或区别的功用:「逐个」。( 创30:40 创43:32 )ἔχειν τι καθ᾽ ἑαυτόν 自己各人有的事, 罗14:22 。κ. ἑαυτὸν μένειν自己另住一处,指保罗在罗马私下的住所, 徒28:16 。πίστις νεκρά κ. ἑαυτήν信心…本身是死的,※ 雅2:17 。ἡ κατ᾽ οἶκον ἐκκλησία家中的教会, 罗16:5 林前16:19 。κατ᾽ ἰδίαν(见ἰδιος-SG2398四)。κατὰ μόνας 单独可4:10 路9:18

D. 分配性的用法:κατ᾽ οἰκίαν (οἶκον)分别在各人家里, 徒2:46 下; 徒5:42 。复数亦然:κατὰ τοὺς οἴκους εἰσπορευόμενος进各人的家, 徒8:3 。κατὰ τὰς συναγωγάς各会堂, 徒22:19 。但在 徒15:21 徒20:23 多1:5 各城里,是单数用法。或κατὰ πόλιν πᾶσαν 徒15:36 ;κατὰ πασαν πόλιν在各城里, 徒20:23 异版。κατὰ πόλιν καὶ κώμην各城各乡, 路8:1 ;参 路8:4

二、用于时间:
A. 指特定的时间:「」。κ. ἀρχάς (参ἀρχή-SG746C.)「起初」, 来1:10诗102:25 )。κ. τὴν ἡμέραν τοῦ πειρασμοῦ…试探他的时候, 来3:8诗95:8 )。用于未来-κ. τὸν καιρὸν τοῦτον…这时候, 罗9:9创18:10 )。用于过去-κ. ἐκεῖνον τὸν καιρόν那时, 徒12:1 徒19:23 。κατὰ καιρόν那时, 罗5:6 。κατ᾽ ὄναρ(如καθ᾽ ὕπνον 创20:6梦中, 太1:20 太2:12

B. 带不特定的时刻,将近。κ. τὸ μεσονύκτιον约在半夜, 徒16:25 ;参 徒27:27 徒8:26 (见μεσημβρία-SG3314一)。

C. 分配性的用法:κ. ἔτος每年(见ἔτος-SG2094) 路2:41 。或κ. ἐνιαυτόν(见ἐνιαυτός-SG1763一) 来9:25 来10:1,3 。κ. ἡμέραν每天(见ἡμέρα-SG2250二) 太26:55 可14:49 路16:19 路22:53 徒2:46,47 路3:2 路16:5 路19:9 林前15:31 来7:27 来10:11 。或τὸ κ. ἡμέραν(见ἡμερα -SG2250二) 路11:3 路19:47 徒17:11 。ἡ ἐπίστασις ἡ κ. ἡμέραν(见ἐπίστασις-SG1987a)天天压著, 林后11:28 。κ. πᾶσαν ἡμέραν每日, 徒17:17 。或καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν(见ἡμέρα-SG2250二) 来3:13 。κ. μίαν σαββάτου每逢安息日的第一天, 林前16:2 。κ. πᾶν σάββατον每安息日, 徒13:27 徒15:21 下; 徒18:4 。κ. μῆνα ἕκαστον每月, 启22:2 。κ. ἑορτὴν每逢节期, 太27:15 可15:6

三、分配性用法:(除了指示空间〔见上乙一D.〕及时间〔见上乙二C.〕),从整体中区分出小的部份来:
A. 与数目同用:κ. δύο ἢ τὸ πλεῖστον τρεῖς 两人或至多三人(在任何聚会中,参ἀνὰ μέρος) 林前14:27 。κ. ἕνα(见εἷς-SG1519五E.)一个一个的, 林前14:31 。κ. ἓν ἕκαστον一一的, 徒21:19 。εἷς κατὰ εἷς一个一个的, 可14:19 约8:9 ;参 罗12:5 。κ. ἑκατὸν καὶ κ. πεντήκοντα有一百的,有五十的,※ 可6:40

B. περὶ τινος λέγειν κ. μέρος关于某事一一细说, 来9:5 (见μέρος-SG3313一C.)。κ. ὄνομα按著名, 约10:3 约叁1:15

四、用于目标,目的:「为了因为朝向」。κατὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν Ἰουδαίων 犹太人洁净的规矩, 约2:6 。κατὰ ἀτιμίαν λέγω羞辱自己, 林后11:21 。ἀπόστολος …κατὰ πίστιν…καὶ ἐπίγνωσιν使徒…为了叫相信并认识,※ 多1:1 (不过,也可以作「凭借」解释)。

五、用于标准,相似点,同性质:「遵照一致根据」。
A. 引介出控制某事的规范:
1. 律法等的规范:κατὰ τὸν νόμον…律法, 路2:22 约18:31 约19:7 来7:5 。τὰ κατὰ τ. νόμον 律法的, 路2:39 。κατὰ τὸ ὡρισμένον所预定, 路22:22 。参 路1:9 路2:24,27,42 徒17:2 徒22:3 。κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου照著我的福音所言, 罗2:16 罗16:25 上; 提后2:8 。κατὰ τὸ εἰρημένον所记的, 罗4:18 。κατὰ τὰς γραφάς 依照经典,※ 林前15:3 ;参 雅2:8 。κατὰ τὴν παράδοσιν传统规矩,※ 可7:5 。κατὰ λόγον理, 徒18:14 (也许乙五A.2.亦有可能)。此字亦能连于人称直接受格,指示当某事发生时,人的反应,意愿与欣喜。κατὰ θεόν照著神的, 罗8:27 林后7:9-11 ,κατὰ Χριστὸν Ἰ. 照著基督耶稣, 罗15:5 。κατὰ κύριον照著主的, 林后11:17 。参 彼前1:15

2. 审判,报酬与惩戒的规范:ἀποδοῦναι τινι κατὰ τ. πρᾶξιν要各人的行为,或ἔργα αὐτοῦ他的工作报应各人( 诗62:12 箴24:12太16:27 罗2:6 提后4:14 启2:23 。μισθὸν λήμψεται κατὰ τ. ἴδιον κόπον各人要自己的工夫得赏赐, 林前3:8 。κρίνειν κατά 某事判断, 约7:24 约8:15 彼前1:17 ;参 罗2:2

3. 用于其他种类的标准:κατὰ τ. χρόνον ὃν ἠκρίβωσεν照著他向…仔细查问的时候, 太2:16 。κατὰ τ. πίστιν ὑμῶν照著你们的信, 太9:29 。κατὰ τ. δύναμιν 按著才干, 太25:15 。参 路1:38 路2:29 罗8:4 罗10:2 弗4:7 。 ἀνὴρ κατὰ τ. καρδίαν μου我心意的人,※ 徒13:22 (καρδία-SG2588一A.5.)。

4. 规范常就是原因,因此兼并了「按照」与「因为」之意: οἱ κατὰ πρόθεσιν κλητοί 按照他旨意被召的, 罗8:28 。κατ᾽ ἐπιταγὴν θεοῦ 按著神的命, 罗16:26 提前1:1 多1:3 。κατὰ ἀποκάλυψιν 依照启示, 弗3:3 。οἱ καθ᾽ ὑπομονὴν ἔργου ἀγαθοῦ 行善之坚忍, 罗2:7 。κατ᾽ ἐκλογὴν按著拣选, 罗11:5 。参 弗1:11 帖后2:9 来7:16 。κατὰ τί γνώσομαι τοῦτο;我凭著什么可知道这事呢?(参 创15:8路1:18 。「按照」之意会全然地消失,因此κ.只指:「为了结果基于」。κατὰ πᾶσαν αἰτίαν无论什么缘故(αἰτία-SG156一) 太19:3 。κατὰ ἀποκάλυψιν顺从启示, 加2:2 。参 罗2:5 林前12:8 (κατὰ τ. πνεῦμα=διὰ τοῦ πν.); 弗1:5 弗4:22 下; 腓4:11 提前5:21 提后1:9 多3:5 门1:14 。 ὁ κατὰ τὸ πολὺ αὐτοῦ ἔλεος ἀναγεννήσας ἡμᾶς 自己的大怜悯,重生了我们, 彼前1:3 。καθ᾽ ὅσον而论之故来3:3 。καθ᾽ ὅσον …, κατὰ τοσοῦτο再者既是来7:20,22 。

B. 用于相等,相似,楷模:「按照正如如同」。
1. κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε不要效法他们的行为, 太23:3 。κατὰ Ἰσαὰκ如同以撒一样加4:28 。κατὰ θεὸν κτισθείς照著神造的, 弗4:24 。参 西3:10 。κατὰ τὸν τύπον模样, 来8:5出25:40 )。参 来5:6诗110:4 ); 来8:9耶31:32 ); 雅3:9 。κατὰ τὰ αὐτά也是这样, 路6:23,26 路17:30 。此外, 徒14:1 κατὰ τὸ αὐτό虽是单数,意思却是「」( 撒上11:11 )。καθ᾽ ὃν τρόπον和他们一样, 徒15:11 徒27:25 。καθ᾽ ὅσον…, οὔτως按著…像这样, 来9:27 。κατὰ πὰντα τρόπον事实上各方面都有,⊙ 罗3:2 。κατὰ μηδένα τρόπον不拘什么方法, 帖后2:3

2. 指示某事物的本质,品种,或特征(通常为副词的迂回说法)κ. ἐξουσίαν 权柄, 可1:27 。κ. συγκυρίαν 偶然路10:31 。κ. ἄγνοιαν 于无知, 徒3:17 (ἄγνοια-SG52一)。κ. ἄνθρωπον 照著世人, 林前3:3 等(ἄνθρωπος-SG444一C.)。κ. κράτος 带有权能地, 徒19:20 (κράτος-SG2904一)。κατὰ λόγον理当, 徒18:14 (但见上乙五A.1.)。λέγειν τι κ. συγγνώμην οὐ κ. ἐπιταγήν说这些是让步特许的办法,不是诏命, 林前7:6 ;参 林后8:8 。κ. τάξιν按著次序行, 林前14:40 (τάξις-SG5010二)。κατὰ ὀφθαλμοδουλίαν 在眼前事奉, 弗6:6 。μηδέν κ. ἐριθείαν μηδέ κ. κενοδοξίαν凡事都不凭著营私争胜,也不要凭著虚荣心,※ 腓2:3 。κ. ζῆλος就热心说, 腓3:6 上。κ. σάρκα 顺从肉体, 罗8:12,13 林后1:17 ;以及 林后5:16 上,下,若此处的κ. σ.归属于带οἴδαμεν 或ἐγνώκαμεν(见七A.)。καθ. ὑπερβολήν 更显出, 罗7:13 林前12:31 林后4:17 。καθ᾽ ὁμοιότητα 与我们一样创1:12来4:15 下。

六、指示出与某事物的关系:「关于按著」。κ. σάρκα肉体,是人类的后裔, 罗1:3 罗4:1 罗9:3,5 。κ. τὸν ἔσω ἄνθρωπον按著内心的人,※ 罗7:22。参罗1:4 罗11:28 腓3:5,6 下; 来9:9 下。τὰ κ. τινα某人的事件,情况, 徒24:22 徒25:14 弗6:21 腓1:12 西4:7 。κ. πάντα凡事( 创24:1徒17:22 西3:20,22 上; 来2:17 罗4:15 上。

七、有时κατά此片语最合适作形容词,或成为所有格代名词或所有格的迂回说法,它可作:
A. 形容词:οἱ κατὰ φύσιν κλάδοι原来的枝, 罗11:21 。ἡ κατ᾽ εὐσέβειαν διδασκαλίᾳ合乎敬虔的道理, 提前6:3 ;参 多1:1 下。οἱ κατὰ σάρκα κυρίοι 肉身做主人的, 弗6:5 。参 林后5:16 下,在κ. σ.属于带Χριστόν的情况(见五B.2.):指肉身的基督,道成肉身的基督,他与地上的关系(σάρξ-SG4561六)。与它相应的在 林后5:16 上,κ. σ.可能与οὐδένα连在一起:不再肉体认他了。

B. 所有格代名词:τῶν καθ᾽ ὑμᾶς ποιητῶν τινες就如你们作诗的, 徒17:28 。ἡ καθ᾽ ὑμᾶς πίστις 你们中间有信心,※ 弗1:15 。ὁ καθ᾽ ὑμᾶς νόμος 关乎你们的律法, 徒18:15 。τὸ κατ᾽ ἐμὲ πρόθυμον我倒有切愿之心,※ 罗1:15

C. 名词的所有格:τὰ κ. Ἰουδαίους ἔθη犹太人的规矩,※ 徒26:3 。参 徒27:2 。ἡ κατὰ πίστιν δικαιοσύνη信而来的义, 来11:7 。ἡ κατ᾽ ἐκλογὴν πρόθεσις 拣选的旨意, 罗9:11 。同样地也应用在福音书的书名:εὐαγγέλιον κατὰ Ματθαῖον根据马太福音等,这种κατά的用法是所有格的迂回说法。
2596 kata {kat-ah'}
a primary particle;; prep
AV - according to 107, after 61, against 58, in 36, by 27,
daily + 2250 15, as 11, misc 165; 480
1) down from, through out
2) according to, toward, along

Transliterated: kata
Phonetic: kat-ah'

Text: a primary particle; (prepositionally) down (in place or time), in varied relations (according to the case [genitive case, dative case or accusative case] with which it is joined):

KJV --about, according as (to), after, against, (when they were) X alone, among, and, X apart, (even, like) as (concerning, pertaining to touching), X aside, at, before, beyond, by, to the charge of, [charita-]bly, concerning, + covered, [dai-]ly, down, every, (+ far more) exceeding, X more excellent, for, from.D½è


搜索(Search Strongs number: 2596) || 外网搜索: 蓝字圣经词典 | Bible Hub Strong词典