Strong's Number: 575 | || 外网搜索: 蓝字圣经词典 | Bible Hub Strong词典

575 apo {apo'}
基本的质词/语助词; 介系词
钦定本 - from 392, of 129, out of 48, for 10, off 10, by 9, at 9,
in 6, since + 3739, on 5, not tr. 15, misc. 31; 669
1) (表示与一个地点分开) 从...
2) (表示起点) 从..., 自从
3) (表示起源) 来自
4) (表示自某一点的距离) 离...
5) (表示因果) 因为, 由于
6) (作副词) 一致地 ( 路14:18 ); 真心地 ( 太18:35 )
00575 ἀπό 介系词
带所有格。基本意义为「向某人」或「某事」(物)分离,再引出其意义。
甲、用于地点:「离开」。
一、与表示动作之动词,尤其是与复合字连用:ἀπάγεσθαι, ἀπαλλάσσεσθαι, ἀπελαύνειν, ἀπέρχεσθαι,ἀπολύεσθαι, ἀποπλανᾶσθαι, ἀποχωρεῖν, ἀποχωρίζεσθαι;亦带διαστῆναι, διέρχεσθαι,ἐκδημεῖν, ἐκκινεῖν, ἐκπλεῖν, ἐκπορεύεσθαι, ἐξέρχεσθαι, ἐξωθεῖν, μεταβαίνειν, μετατίθεσθαι, νοσφίζειν, παραγίνεσθαι, πλανᾶσθαι, πορεύεσθαι, ὑπάγειν, ὑποστρέφειν, φεύγειν,见以上各条。

二、与表示分离的动词连用:ἐκβάλλειν τὸ κάρφος ἀ. τοῦ ὀφθαλμοῦ …眼中去掉刺, 太7:4 异版(代替ἐκ)。ἀπολύεσθαι α. ἀνδρὸς 丈夫所休, 路16:18 原文,参 徒15:33 。或带ἀποκυλίειν, ἀπολαμβάνεσθαι, ἀποστρέφειν, ἐπιστρέφεσθαι, ἐπανάγειν, αἴρειν, ἀφαιρεῖν, ἀπολέσθαι等,见各条。ἔρημος ἀ. τινος 荒凉无人( 耶44:2 )。与表示广义之分离概念的动词连用,如释放,使自由,判定无罪等:ἀπορφανίζειν, διεγείρεσθαι, δικαιοῦν, ἐκδικοῦν, ἐλευθεροῦν, λούειν, λύειν, λυτροῦν, ῥαντίζειν, σαλεύειν, στέλλειν, σῴζειν, φθείρειν, 见各条。ἀθῷος同, 太27:24 。καθαρός ἀ. τινος 从某事物是洁净的, 徒20:26

三、与表示警戒于,耻于等的动词连用,指示警戒,羞耻,惧怕的对象:αἰσχύνεσθαι, βλέπειν, μετανοεῖν, προσέχειν, φοβεῖσθαι, φυλάσσειν, φυλάσσεσθαι;见各条及戊三。

四、与表示隐蔽、躲藏、阻碍的动词连用,指示某事物向某人隐藏,κρύπτειν τι ἀπό τινος, παρακαλύπτειν τι ἀπό τινος, κωλύειν τι ἀπό τινος;见各条。

五、用于含蓄构造中,如ἀνάθεμα εἶναι ἀ. τοῦ Χριστοῦ 受咒诅基督分离罗9:3 。μετανοεῖν ἀ. τ. κακίας悔改离弃这罪恶( 耶8:6徒8:22 。ἀποθνῄσκειν ἀ. τινος藉死脱离某事, 西2:20 。φθείρεσθαι ἀ. τ. ἀπλότητος 偏于邪灵…纯一…的心, 林后11:3

六、代替表部份所有格:τίνα ἀ. τῶν δύο 这二人中的那一个? 太27:21 原文,参 路9:38 路19:39 。τὰ ἀ. τοῦ πλοίου 船上拿的东西,※ 徒27:44 。ἐκχεῶ ἀ. τοῦ πνεύματός μου我要我的灵浇灌, 徒2:17,18 ( 珥3:1,2 )。λαμβάνειν ἀ. τ. καρπῶν 果子中收取, 可12:2 原文。用于食物(如 但1:13 但4:33 上):ἐσθίει ἀ. τ. ψιχίων 吃碎渣儿, 太15:27 原文; 可7:28 。χορτάζεσθαι ἀ. τινος 某物以得吃饱,※ 路16:21 。αἴρειν α. τῶν ἰχθύων 碎鱼收拾起来, 可6:43 。ἐνέγκατε ἀ. τ. ὀψαρίων …鱼拿, 约21:10 。用于饮料πίνειν ἀπὸ τ. γενήματος τῆς ἀμπέλου 葡萄的产物喝, 路22:18

乙、指某事物的起点,包括字义和喻意。
一、用于地点:「」。σημεῖον ἀ. τ. οὐρανοῦ 天上显的神迹, 可8:11 。 ἀ. πόλεως εἰς πόλιν 这城…到那城, 太23:34 。ἀπ᾽ ἄκρων οὐρανῶν ἕως ἄκρων αὐτῶν 天这边到天那边( 申30:4 诗19:6 ), 太24:31 ,参 可13:27 。ἀπ᾽ ἄνωθεν ἕως κάτω 上到下, 太27:51 。ἀρξάμενοι ἀ. Ἰερουσαλὴμ 耶路撒冷起, 路24:47 (总括用法,见三;另见 路23:5 徒1:22 徒10:37 )。 ἀφ᾽ ὑμῶν γὰρ ἐξήχηται ὁ λόγος τ. κυρίου主的道你们那里已经传扬出来, 帖前1:8 。ἀπὸ βορρᾶ ἀπὸ νότου 南( 书18:5 书19:34 撒上14:5启21:13

二、用于时间:「自从」。
A. ἀ. τῶν ἡμερῶν Ἰωάννου …约翰的日子, 太11:12 。ἀ. τῆς ὥρας ἐκείνης 那时候, 太9:22 。ἀπ᾽ ἐκείνης τ. ἡμέρας 那日以后, 太22:46 约11:53 。 ἔτη ἑπτὰ ἀ. τῆς παρθενίας αὐτῆς 作童女出嫁的时候…有七年, 路2:36 。ἀ. ἐτῶν δώδεκα 十二年, 路8:43 。ἀ. τρίτης ὥρας τῆς νυκτός …夜里九点钟,※ 徒23:23 。ἀ. κτίσεως κόσμου 自从造天地以来, 罗1:20 。ἀ. πέρυσι 去年,一年前, 林后8:10 林后9:2 。ἀπ᾽ αἰῶνος, ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἀπ᾽ ἄρτι, ἀπ᾽ καταβολῆς κόσμου, ἀπὸ τότε, ἀπὸ τοῦ νῦν;见相关各条。

B. 带特定起迄点:ἀπὸ…ἕως 太27:45 。ἀπὸ…ἄχρι 腓1:5 。ἀπὸ…μέχρι 徒10:30;罗5:14;15:19。

C. ἀφ᾽ ἧς( 西1:6,9 中有补ὥρας或ἡμέρας ;但ἀφ᾽ ἧς已成一惯例)「自从」, 路7:45 徒24:11 彼后3:4 。ἀφ᾽ οὗ 「自从一旦」, 路13:25 路24:21 启16:18 (参 但12:1 )。 τρία ἔτη ἀφ᾽ οὗ 三年以来路13:7

三、表明一系列的起头,「从…起」。
A. ἀρξάμενος ἀ. Μωϋσέως καὶ ἀ. πάντων τ. προφητῶν 摩西和众先知路24:27 。 ἕβδομος ἀ. Ἀδὰμ 亚当七世, 犹1:14 。ἀ. διετοῦς καὶ κατωτέρω 两岁和以下的, 太2:16 (参 民1:20 拉3:8 )。

B. 起迄点皆具:ἀπὸ…ἕως 太1:17 太23:35 徒8:10 。ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν 荣耀到荣耀, 林后3:18 原文。

丙、表明至一点的「距离」。μακρὰν ἀ. τινος 远某人,ἀπὸ μακρόθεν 「距离」很远,见μακράν, μακρόθεν。ἀπέχειν ἀπὸ τινος 见ἀπέχω - SG568二。带明细长度:ἦν Βηθανία ἐγγὺς τῶν Ἱεροσολύμων ὡς ἀπὸ σταδίων δεκαπέντε 伯大尼与耶路撒冷相近,相距约十五斯他丢, 约11:18 原文。ὡς ἀπὸ πηχῶν διακοσίων …约有二百肘, 约21:8 。ἀπὸ σταδίων χιλίων ἑξακοσίων 远有一千六百斯他丢, 启14:20 原文。用希伯来语法表示:ἀπὸ προσώπου τινός( 创16:6 耶4:26 )= מִפְּנֵי פ离开某人的面, 帖后1:9赛2:10,19,21 ); 启12:14

丁、 表示根本或来源:「」。
一、字义:
A. 与表示动作的动词合用:
1. 「从…下来」。πίπτειν ἀ. τῆς τραπέζης 桌子上掉下太15:27 。 καθεῖλεν δυνάστας ἀ. θρόνων有权力的从座位上黜落,※ 路1:52

2. 「」。ἔρχεσθαι ἀ. θεοῦ 神那里来, 约3:2 ;参 约13:3 约16:30 。παραγίνεται ἀ. τῆς Γαλιλαίας 加利利来, 太3:13 ; ἀ. ἀνατολῶν ἥξουσιν 东…来, 太8:11赛49:12 赛59:19 );ἀ. τοῦ ἱεροῦ ἐπορεύετο 殿里出来, 太24:1 ;ἀ. Παμφυλίας 旁非利亚, 徒15:38 。ἐγείρεσθαι ἀ. τ. νεκρῶν 死里复活, 太14:2

B. 表明某人所来自之处:从( 士12:8 士13:2 士17:1 撒下23:20 等)。ἧν ἀ. Βηθσαιδά 属于伯赛大,※ 约1:44 ;参 约12:21 。ὄχλοι ἀ. τῆς Γαλιλαίας 许多人加利利, 太4:25 。 ἄνδρες ἀ. παντὸς ἔθνους 人各国来, 徒2:5 。ἀνὴρ ἀ. τοῦ ὄχλου一人从人群中, 路9:38 。 ὁ προφήτης ὁ ἀ. Ναζαρὲθ 先知…是…拿撒勒来的,⊙ 太21:11 。οἱ ἀ. Κιλικίας 基利加来的人, 徒6:9 。οἱ ἀδελφοι οἱ ἀ. Ἰόππης 约帕来的几个弟兄, 徒10:23 。οἱ ἀ. Θεσσαλονίκης Ἰουδαῖοι 帖撒罗尼迦来的犹太人, 徒17:13 。οἱ ἀ. τῆς Ἰταλίας 义大利来的人, 来13:24 ,但未必居住在义大利。指明成员:οἱ ἀ. τῆς ἐκκλησίας 教会几个人, 徒12:1 徒15:5 同。指明制成某物之材料:ἔνδυμα ἀ. τριχῶν καμήλου 骆驼毛制的衣服, 太3:4 原文。

二、喻意:
A. 与表示求或愿望的动词同用,表明某人求讨某物:δανίσασθαι ἀπό τινος 某人借贷, 太5:42 。ἐκζητεῖν ἀ. τῆς γενεᾶς ταύτης 这一代追讨, 路11:51 。ἀπαιτεῖν τι ἀπό τινος 某人要, 路12:20 。ζητεῖν τι ἀπό τινος某人求, 帖前2:6 。λαμβάνειν τι ἀπό τινος 某人收某物, 太17:25,26 约叁1:7

B. 与知觉动词同用,表明所感知的︰ ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς 凭著他们的果子就可以认出他们来, 太7:16,20 。μανθάνειν παραβολήν ἀ. τῆς συκῆς 无花果树学个比方, 太24:32 可13:28 。又 μανθάνειν τι ἀπό τινο 你们得知这事, 加3:2 西1:7

戊、表明原因,方法或结果。
一、一般用法:说明某事的理由,「因为由于为了」。οὐκ ἠδύνατο ἀ. τοῦ ὄχλου 只人多…不得…, 路19:3 ;参 可2:4 异版。οὐκ ἐνέβλεπον ἀπὸ τῆς δόξης τοῦ φωτὸς 我那光的荣耀不能看见, 徒22:11 。 ἀ. τοῦ πλήθους τ. ἰχθύων 为鱼甚多, 约21:6 。ἀ. τῆς θλίψεως…患难, 徒11:19 。οὐαὶ τῷ κόσμῳ ἀ. τ. σκανδάλων 世界有祸了,因为将人绊倒, 太18:7 。 εἰσακουσθεὶς ἀ. τῆς εὐλαβείας 就他的虔诚蒙了应允, 来5:7 (但读文可能有误,至少意义不明)。

二、表明「得力于…借助于…」。γεμίσαι τὴν κοιλίαν ἀ. τῶν κερατίων 豆荚以果腹; 路15:16 异版(参 箴18:20 )。οἱ πλουτήσαντες ἀπ᾽ αὐτῆς 藉著他发了财的, 启18:15

三、表明动机或理由:因为由于。 κοιμᾶσθαι ἀ. τῆς λύπης 因为忧愁都睡著了, 路22:45 。 ἀ. τῆς χαρᾶς αὐτοῦ他由于欢喜的缘故,※ 太13:44 ;参 路24:41 徒12:14 。 ἀ. τοῦ φόβου κρἀζειν 由于怕就喊叫, 太14:26 。ἀ. φόβου καὶ προσδοκίας 由于惧怕以及…期待, 路21:26 。表示惧怕等的动词以ἀ.指明惧怕的原因(见甲三)-μὴ φοβεῖσθαι ἀ. τ. ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα 不要惧怕那杀身体者, 太10:28 原文; 路12:4

四、表明动词的起源者:「」。 ἀ. σοῦ σημεῖον ἰδεῖν你…看个神迹, 太12:38 。γινώσκειν ἀπό τινος 某人得知, 可15:45 。ἀκούειν ἀ. τοῦ στόματος τινος 某人口中听见,即他本人, 路22:71 ;参 徒9:13 约壹1:5 。τὴν ἀ. σοῦ ἐπαγγελίαν 从你来的应许, 徒23:21 原文。 ἀφ᾽ ἑνὸς ἐγεννήθησαν 一个…生出, 来11:12 。παραλαβάνειν ἀ. τοῦ κυρίου 主领受的, 林前11:23 ,此节或为此义,保罗确信主曾亲自教导他。指更间接的原因-ἀπ᾽ ἀνθρώπων由于人(带δι᾽ ἀνθρώπου) 加1:1 。ἀ. κυρίου πνεύματος 主的灵, 林后3:18 。ἔχειν τι ἀπό τινος 某位有(接受)某物, 林前6:19 提前3:7 约壹2:20 约壹4:21 。用于问安的话-εἰρήνη ἀ. θεοῦ πατρός 平安我们的父神, 罗1:7 林前1:3 林后1:2 加1:3 弗1:2 ;参 弗6:23 腓1:2 西1:2 帖前1:1 公认经文; 帖后1:2 提前1:2 提后1:2 多1:4 门1:3 。σοφία ἀ. θεοῦ 神得的智慧,※ 林前1:30 。 ἔπαινος ἀ. θεοῦ 神来的称赞, 林前4:5 另译。καὶ τοῦτο ἀ. θεοῦ 这都是出于神, 腓1:28 。 启1:4 εἰρήνη ἀπὸ ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος 平安「来自」那今在昔在以后也在者(原文),此种表达很特别,它或是按当时对耶和华的名盛行的铨释,或是论神名字的永恒性以示其威严,或只表现了启示录的又一个文法特点。

五、古典用法中( 民16:28 ),常用ἀφ᾽ ἑαυτοῦ(复数为ἀφ᾽ ἑαυτῶν)他自己,和ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ 我自己, 路12:57 路21:30 林后3:5 。约翰福音中尤多- 约5:19,30 约8:28 约10:18 约15:4约7:17,18 约11:51 约14:10 约16:13 约18:34 。另见ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλήλυθα 我来并不是由于自己(反于父差我), 约7:28 约8:42

六、与被动语态或被动意义的动词同用:有时ὑπό用以取代ἀπό,然而在此点上版本各有出入,且介系词的选用可能取决于想要表达的特色- 路8:29,43 下(二者异版皆用ὑπ᾽); 路10:22 异版;ἀποδεδειγμένον ἀ. τ. θεοῦ 神…证许,※ 徒2:22 。ἐπικληθεὶς Βαρναβᾶς ἀ. (公认经文ὑπό)τ. ἀποστόλων 使徒称为巴拿巴,※ 徒4:36 。κατενεχθεὶς ἀ. τοῦ ὕπνου 睡眠所胜过, 徒20:9 。这些例子中,ἀπό常指明那间接导致行动者,而可译作「在…手下因…的吩咐」-πολλὰ παθεῖν ἀ. τ. πρεσβυτέρων 长老…许多的苦, 太16:21 ;参 路9:22 路17:25 ,此处强调的是παθεῖν,不是ἀποδοκιμασθῆναι。 雅1:13 中ἀ. θεοῦ πειράζομαι 神试探,其意为试探虽非神所执行,却是由神而来,ἡτοιμασμένος ἀ. τοῦ θεοῦ 神的吩咐(非由祂本身)而预备, 启12:6 另译。

己、少数情况中ἀπὸ居于副词的地位:ἀπο μέρους 见 μέρος-SG3313一C.。ἀπὸ μιᾶς 「无异议地相似地一致地」, 路14:18 。ἀπὸ τ. καρδιῶν 心里,真诚地太18:35
575 apo {apo'}
a primary particle;; preposition
AV - from 392, of 129, out of 48, for 10, off 10, by 9, at 9,
in 6, since + 3739 5, on 5, not tr. 15, misc. 31; 669
1) of separation
1a) of local separation, after verbs of motion from a place
i.e. of departing, of fleeing, ...
1b) of separation of a part from the whole
1b1) where of a whole some part is taken
1c) of any kind of separation of one thing from another by
which the union or fellowship of the two is destroyed
1d) of a state of separation, that is of distance
1d1) physical, of distance of place
1d2) temporal, of distance of time
2) of origin
2a) of the place whence anything is, comes, befalls, is taken
2b) of origin of a cause

Transliterated: apo
Phonetic: apo'

Text: a primary particle; "off," i.e. away (from something near), in various senses (of place, time, or relation; literal or figurative):

KJV --(X here-)after, ago, at, because of, before, by (the space of), for(-th), from, in, (out) of, off, (up-)on(-ce), since, with. In composition (as a prefix) it usually denotes separation, departure, cessation, completion, reversal, etc.


搜索(Search Strongs number: 575) || 外网搜索: 蓝字圣经词典 | Bible Hub Strong词典