Strong's Number: 1487 | || 外网搜索: 蓝字圣经词典 | Bible Hub Strong词典

1487 ei {i}
条件句用的连接词 ; 连接词
AV - if 242, whether 20, that 6, not tr 19, misc 3; 290
1) 如果, 倘若, 要是; 是否, 是不是; 只要, 但愿, 巴不得;
就是...( 徒26:23 ; 后接名词子句, 有时不必译出)
既然 ( 罗15:27 ); 虽然 ( 路11:13 );
01487 εἰ
甲、条件质词,「如果」。
一、带直说语气:
A. 用于所有的时态,表示与已发生的事实在或假设有关的状况:εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ你是神的儿子, 太4:3 太5:29,30 太6:23 太8:31 徒5:39 。εἰ σὺ Ἰουδαῖος ἐπονομάζῃ 你自称为犹太人, 罗2:17 。εἰ κατακαυχᾶσαι, οὐ σὺ βαστάζεις你既是夸口,(当知道)不是你托著, 罗11:18 ,及其他多处。保罗书信中动词常省略,须由上下文得知:εἰ Χριστὸς ἐν ὑμῖν(要意会ἐστιν ),τὸ μὲν σῶμα νεκρόν(要意会ἐστιν )基督在你们心里,身体就…死, 罗8:10 。εἰ τέκνα(要意会ἐστέ)你们是儿女,就是… 罗8:17 节,εἰ χάριτι(γέγονεν ),οὐκέτι ἐξ ἔργων既是出于恩典,就不在乎行为, 罗11:6 等。在考虑状况之真实与否的子句中,否定词用οὐ(早期希腊文用μή):εἰ οὐ δύναται τοῦτο παρελθεῖν这(杯)不能离开我, 太26:42 。εἰ δὲ ὑμεῖς οὐκ ἀφίετε你们不饶恕人, 可11:26 异版。εἰ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε倘若你们…不忠心。 路16:11,12 ;εἰ οὐκ ἀκούουσιν不听从,31节。εἰ οὐ φοβοῦμαι我不怕, 路18:4 ;参 约5:47 约10:37 罗8:9 罗11:21 林前7:9 林前9:2 林前11:6 林前15:13,29,32 林前16:22 等。εἰ少用于未来式:εἰ πάντες σκανδαλισθήσονται众人虽然跌倒, 太26:33 可14:29 。εἰ ἀρνησόμεθα我们不认, 提后2:12 。εἰ ὑπομενεῖτε你们…受苦, 彼前2:20 。εἰ καὶ οὐ δώσει 不因…给他, 路11:8 。事件被视为已发生者,用简单过去式, 太24:22 可3:26 可13:20

B. 带现在,不完成,简单过去,或过去完成直说语气,以表达不实(与事实相反)之状况:归结子句常用 ἄν εἰ εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγένοντο αἱ δυνάμεις, πάλαι ἂν μετενόησαν异能行在推罗,西顿,他们早已悔改了, 太11:21 。εἰ ἤμεθα ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν是我们在我们祖宗的时候, 太23:30 。εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης 家主知道, 太24:43 。εἰ ἦν προφήτης, ἐγίνωσκεν ἂν他是先知,必知道, 路7:39 及多处。现在时态直说语气εἰ ἔχετε(异版εἴχετε) πίστιν …ἐλέγετε ἄν你们有信心…你们就是说, 路17:6 。归结子句中之ἄν有时省略,εἰ μὴ ἦν οὗτος παρὰ θεοῦ, οὐκ ἠδύνατο这人不是从神来的,…不能, 约9:33 。 εἰ μὴ ἦλθον, ἁμαρτίαν οὐκ εἴχοσαν我没有来,他们就没有罪, 约15:22 ;参 约15:24 节。归结子句置于前面, 可9:42 (异版περιέκειτο), 路17:2 约19:11

二、εἰ带假设语气,如在καὶ εἴ τις θελήσῃ 启11:5 ,并不常见,可能是抄本之误。

三、带祈愿语气(很少见):εἰ καὶ πάσχοιτε…μακάριοι你们是受苦…也是有福的, 彼前3:14 。εἰ θέλοι τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ神的旨意是, 彼前3:17 节。εἴ τι ἔχοιεν (要意会κατηγορεῖν)πρὸς ἐμέ他们有告我的事, 徒24:19 。εἰ δυνατὸν εἴη 是能, 徒20:16 。εἰ τύχοι是惯用语,或是例如或许林前15:37 ;用作缓和太强之语势, 林前14:10

乙、在情绪之动词之后,用作连接词(例如英文之that)表明情绪的起因(见θαυμάζω-SG2296 一A.3.)ἐθαύμασεν εἰ ἤδη τέθνηκεν他𫍡异他已经死了, 可15:44 上。μὴ θαυμάζετε, εἰ μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος世人恨你们,不要希奇, 约壹3:13 另译。相似者-μαρτυρόμενος …εἰ παθητὸς ὁ Χριστός 见证…基督必须受害, 徒26:23 。 οὐ μέγα εἰ 不算希奇…, 林后11:15 。此连接词亦可能用于表示知道或不知之动词之后,例如: 约9:25 ; 徒19:2 ; 林前1:16 林前7:16

丙、在因果子句,以事实作为假定时,亦可用「如果」,取代「既然」:εἰ τὸν χόρτον …ὁ θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν神还给草这样的妆饰, 太6:30 路12:28 ;参 太7:11 路11:13 约7:23 约10:35 约13:14,17,32 徒4:9 徒11:17 罗6:8 罗15:27 西2:20 来7:15 彼前1:17 约壹4:11

丁、用于顿绝法(文句中间突然中断)εἰ ἔγνως巴不得()你知道, 路19:42 。εἰ βούλει παρενέγκαι你愿意把(这个)撤去, 路22:42 异版。用在希伯来誓言中,像אִם:但愿此事不临我身,如果…(参考 撒下3:25 );表示极强之否定,绝不(参 诗7:4 创14:23 )。ἀμὴν λέγω ὑμῖν εἰ δοθήσεται我实在告诉你们,没有(神迹)给…, 可8:12 。εἰ εἰσελεύσονται 他们断不可进入, 来3:11 来4:3,5 (三处均见 诗95:11 )。

戊、 疑问质词:
一、带直接问句( 创17:17 创44:19 摩3:3-6 摩6:12 ):εἰ ἔξεστιν;可以太12:10 太19:3 可10:2 徒21:37 徒22:25 。εἰ ὀλίγοι οἱ σῳζόμενοι;得救的人少吗? 路13:23 ;参 路22:49 徒1:6 徒7:1 徒19:2

二、常用于间接问句:「是否」。
A. 带现在直说语气:( 创27:21 创42:16 ) εἴπῃς εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστὸς你说你基督不是太26:63 。ἴδωμεν εἰ ἔρχεται看…来不来太27:49 可15:36 ;参 路14:31 林后13:5 约壹4:1 。带将来直说语气:( 王下1:2 伯5:1 ),εἰ θεραπεύσει αὐτόν他医治不医治他? 可3:2 (异版θεραπεύει); 路6:7 公认经文;εἰ σώσεις你能不能救? 林前7:16 。带过去简单直说语气:( 斯4:14 ), εἰ πάλαι ἀπέθανεν他是否已死? 可15:44 下。

B. 带假设语气:διώκω εἰ καταλάβω 我竭力追求或许可以得著? 腓3:12

C. 带祈愿语气:ἀνακρίνοντες … εἰ ἔχοι ταῦτα 考查…要晓得这道是与不是? 徒17:11 。εἰ βούλοιτο πορεύεσθαι愿意上…么? 徒25:20 ;参 徒17:27

己、与其他质词连用,后接其他质词:
一、εἰ ἄρα见ἄρα-SG686二。εἴ γε见γέ-SG1065三A.。

二、εἰ δὲ καί「但若及若」, 路11:18 林前4:7 ;且即使林后4:3 林前11:6

三、εἰ δὲ μή「若不是若不」。
A. 用在肯定子句之后,带简单过去直说,并在归结子句中用ἄν, 约14:2 ;或现在直说语气及未来时态( 创30:1 ), 启2:5,16 ;或现在命令语气, 约14:11

B. 在否定子句之后:「若不」( 伯32:22可2:21,22 。


五、εἰ μὲν γάρ「因为假如」, 徒25:11 公认经文; 林后11:4 来8:4 公认经文。

六、εἰ μὲν οὐν「倘若因此」, 来7:11 。带εἰ δέ于后, 徒19:38

七、εἰ μέντοι倘若雅2:8

八、εἰ μή用在否定词μή之后:
A. 「除非倘若不是」。大多没有动词依附于εἰ μή, 太11:27 太12:24 太16:4 约3:13 罗7:7 加1:19 ;另有带动词者, 太5:13 可6:5 徒12:25 异版。

B. 「但是」。未有动词, 太12:4 ;带有动词, 加1:7 ,但见ἄλλος-SG243一E.2.。关于ἐκτὸς εἰ μή见ἐκτός-SG1623一。

九、εἰ μήτι 「若不…就若不…或许」, 路9:13 林后13:5 ;带ἄν, 林前7:5

十、εἰ οὖν「倘若既然」, 太6:23 路11:36 路12:26 约13:14 约18:8 西3:1 门1:17

十一、εἴπερ「既是如果是」, 罗3:30 罗8:9,17 帖后1:6 。或εἴπερ ἄρα(ἄρα-SG686一) 林前15:15 。καὶ γὰρ εἴπερ因纵然, 林前8:5

十二、εἴ πως(写为εἴπως亦为正确)「如果或者」。
A. 带祈愿语气:εἴ πως δύναιντο παραχειμάσαι 或者他们能到… 徒27:12

B. 带未来直说语气:( 王上21:31 王下19:4 耶28:8 )εἴ πως εὐοδωθήσομαι 或者我终能成功, 罗1:10 ;参 罗11:14 腓3:11

十三、εἴτε…εἴτε「倘若…倘若是否…或」。
A. 带现在直说语气动词, 林前12:26 林后1:6 ;或现在假设语气, 帖前5:10

B. 不带动词, 罗12:6-8 林前3:22 林前8:5 林后5:10 等。εἴτε仅一次, 林前14:27

庚、与不定代名词合用:εἴ τις, εἴ τι「任何人」或「无论何人」;「任何事」或「无论何事」, 太16:24 太18:28 可4:23 可9:35 路9:23 路14:26 提前3:1,5 提前5:4,8,16 等。参 林前12:31 异版。带假设语气-εἴ τις θελήσῃ有人想要, 启11:5 ,见上面甲二。
1487 ei {i}
a primary particle of conditionality;; conj
AV - if 242, whether 20, that 6, not tr 19, misc 3; 290
1) if, whether

Transliterated: ei
Phonetic: i

Text: a primary particle of conditionality; if, whether, that, etc.:

KJV --forasmuch as, if, that, ([al-])though, whether. Often used in connection or composition with other particles, especially as in 1489, 1490, 1499


搜索(Search Strongs number: 1487) || 外网搜索: 蓝字圣经词典 | Bible Hub Strong词典