Strong's Number: 444 | || 外网搜索: 蓝字圣经词典 | Bible Hub Strong词典

444 anthropos {anth'-ro-pos}
源自435 and ops (外表, 源自 3700); 人面的, 亦即"人类";
TDNT - 1:364,59; 阳性命词
钦定本- man 552, not tr 4, misc 3; 559
1) 人类
2) 人(焦点在其局限与软弱)
3) 男人
4) 某人, 一个人
5) 人性
6) 那个人(在叙述中提起的)
7) 某人(被轻蔑的)
8) 称呼:朋友, 先生, 人
00444 ἄνθρωπος, ου, ὁ 名词
人类」。
一、一般用法:
A. 指人类:
1. ἐγεννήθη ἄ. 生了一个约16:21 ;εἰς χεῖρας ἀ. 在的手里, 可9:31 ;ψυχὴ ἀνθρώπου的魂, 罗2:9 原文;συνείδησις ἀ. 各人的良心, 林后4:2 ;μέτρον ἀ. 的尺寸, 启21:17

2. 与动物,植物等对比- 太4:19 太12:12 可1:17 路5:10 林前15:39 彼后2:16 启9:4,7 启13:18 等。与天使对比- 林前4:9 林前13:1 。与神对比- 来13:6诗118:6 ); 太10:32,33 太19:6 可10:9 约10:33 (ἄνθ. ὤν=作为凡人); 徒10:26 徒12:22 徒14:11,15 帖前2:13 腓2:7 。ἐντάλματα ἀνθρώπων 的吩咐, 太15:9 可7:7 ;( 赛29:13 );带οὐρανός(即神) 太21:25 可11:30 。 ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις 所不能的事, 路18:27 ,参 太19:26 。δοῦλοι ἀνθρώπων 的奴仆, 林前7:23 。πείθειν和ἀρέσκειν ἀ. 的心和的喜欢, 加1:10 。μεσίτης θεοῦ καὶ ἀ. 神和中间的中保, 提前2:5 等。θεὸς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι 神愿意万得救, 提前2:4

3. 在称呼对方ἄνθρωπε为「朋友」之意,表明说话者与被称呼之间的亲密关系- 路5:20 。表示责备之意-人, 路12:14 路22:58,60 。书信中亦用以加重其称呼- 罗2:1,3 罗9:20 雅2:20 。(参 弥6:8 诗55:13 )。

4. 一般意义的复数-οἱ ἄ.众「」或「伙伴」, 太5:13,16 太6:1,2,5,14,18 太7:12 太8:27 太23:5 可8:27 。οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων 的后裔( 创11:5 诗11:4可3:28 弗3:5

B. 重在血肉之驱: 雅5:17 ;会死, 来9:27 启8:11 罗5:12 ;沉沦在罪中, 罗5:18,19 等,因而被断为下等的, 加1:1,11,12 西2:8,22 ( 赛29:13 )或甚至要谨慎地加以防备- προσέχειν ἀπὸ τ. ἀ. 防备(恶)太10:17 ;参 路6:22,26 。

C. κατὰ ἄνθρωπον 「照人的方式从人的立场」。强调人与神比较下显出的卑微与下等;λαλεῖν 林前9:8 ;λέγειν 罗3:5 加3:15 ;περιπατεῖν 林前3:3 。κ. ἄ. ἐθηριομάχησα 像寻常人(反于像一个确信复活的基督徒) 林前15:32 。指福音-οὐκ ἔστιν κ. ἄ. 不是出于的, 加1:11 。复数:κ. ἀνθρώπους 按著(反于κ. θεόν) 彼前4:6

二、具特殊的组合与意义:
A. 带所有格: ἀνθρώποι εὐδοκίας所喜悦的路2:14 (εὐδοκία-SG2107)。ὁ ἄ. τῆς ἀνομίας(异版为ἁμαρτίας)那大罪帖后2:3 。ἄ.(τοῦ)θεοῦ 属神的提前6:11 提后3:17 彼后1:21 公认经文( 王上12:22 林前13:1 王上17:24 王下1:9 以下; 代下8:14 等)。

B. 由上下文可有以下的意思:
1. 「」,男性成人- 太11:8 路7:25 。σκληρὸς εἶ ἄ. 你是忍心的太25:24 ;参 路19:21,22 。与女人相对- 太19:5 弗5:31 (皆引自 创2:24 ); 林前7:1

2. 「丈夫」, 太19:10

3. 「儿子」,反于父亲, 太10:35

4. 「奴仆」, 路12:36

C. 对于「」的各方面,从保罗书信(和保罗书信以后)就有不同的看法:
1. 人本质两面之差异-ὁ ἔξω ἄ.外面的,即人的形质,短暂和罪性的方面, 林后4:16 ,以及另一面ὁ ἔσω ἄ. 里面的人,即人的灵性,不朽方面是努力来亲近神的, 罗7:22 林后4:16 弗3:16 。类似的意义有 ὁ κρυπτὸς τῆς καρδίας ἄ.内在隐藏著的,即ὁ ἔσω ἄ. 彼前3:4

2. 从另一观点分别παλαιὸς 旧和καινὸς(νέος)ἄ.新罗6:6 ; 弗4:22,24 西3:9 。或ὁ ψυχικὸς ἄ. 及ὁ πνευματικὸς ἄ.属血气的与属灵的林前2:14,15 (参πνευματικός -SG4152 二A.1.)

D. 耶稣基督与人类认同被称为ἄ., 提前2:5 来2:6 上( 诗8:5 上)。祂是与亚当相对的, 罗5:15 林前15:21 ,πρῶτος ἄ.首先的林前15:45 ,用δεύτερος ἄ.第二个,以作区别 林前15:47

三、几乎与不定代名词相同,只是ἄ.的基本意义有很大的减弱。
A. 不带冠词:
1. 与τὶς连用:ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ 若有一个太18:12 。ἄνθρωπός τις κατέβαινεν 有一个…下到… 路10:30 。ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου一个有钱,※ 路12:16 。ἄ. τις ἦν ὑδρωπικὸς有一个患水臌的路14:2 ,参 路14:16 路15:11 路16:1 路19:12 ,ἦν τις ἄ. ἐκεῖ 在那里有一个约5:5 。τινῶν ἀ. αἱ ἁμαρτίαι 有些的罪, 提前5:24

2. 不带τὶς:有时εἷς ἄ.与εἷς τις(一个)几乎相等, 约11:50 ,参 约18:14 。εἶδεν ἄνθρωπον καθήμενον他看见一个坐, 太9:9 。λαβὼν ἄ.一个拿, 太13:31 ;参 可1:23 可3:1 可4:26 可5:2 可7:11 可10:7创2:24 ); 路2:25 路4:33 路5:18 路6:48,49 林前13:19 约3:4,27 等。与否定词连用-ἄ. οὐκ ἔχω 没有,约5:7。οὐδέποτε ἐλάλησεν οὕτως ἄ.从来没有像祂这样说话, 约7:46

3. 具不确定,一般性的意味-通常解作「一个」。οὕτως ἡμᾶς λογιζέσθω ἄ.字义:这是一个(即你)应当以我们为, 林前4:1 ;参 太16:26 罗3:28 林前7:26 林前11:28 加2:16 加6:7 雅2:24

4. 带关系代名词-ἴδετε ἄ. ὃς εἶπέν μοι你们来看,有一个…给我说出来的约4:29 原文。 ἄ. ὃς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα 对你们讲真理的,※ 约8:40 。 ὁ ἄ., ἐν ᾧ ἦν τὸ πνεῦμα τὸ πονηρόν恶鬼所附的徒19:16

5. 与名词连用,作赘言用法( 利21:9 )-ἄ. φάγος贪食太11:19 路7:34 ;ἄ. ἔμπορος买卖太13:45 异版;ἄ. οἰκοδεσπότης 家主太13:52 太21:33 ;ἄ. βασιλεύς 国王太18:23 太22:2 。同样的,带地方或国家起源的名称-ἄ. Κυρηναῖος古利奈太27:32 ;ἄ. Ἰουδαῖος犹太徒21:39 ;ἄ. Ῥωμαῖος 罗马 徒16:37 太22:25 。带形容词以示其名词的性质-ἄ. τυφλός 瞎子, 约9:1 ; ἄ. ἁμαρτωλὸς 罪约9:16 ;ἄ. αἱρετικὸς分门结党的多3:10 。同样地带分词ἄ. σπείρων撒种的太13:24

6. 与别的词连用作为赘言-τίς ἄ.;谁? 太7:9 路15:4 ;πᾶς ἄ.每个约2:10 雅1:19 ;πάντες ἄ.所有徒22:15 ;众林前7:7 ;εἷς ἄ. 约11:50 ;δύο ἄ.两路18:10 。同样与表分所有格连用-ἀνθρώπων带οὐδείς 可11:2 路19:30 ,μηδείς 徒4:17 ,τίς 徒19:35 林前2:11

B. 带表示总称的冠词:ὁ ἀγαθός ἄ.善,反于ὁ πονηρὸς ἄ.恶太12:35 。οὐκ ἐπ᾽ ἄρτῳ ζήσεται ὁ ἄ.活著不是单靠食物( 申8:3太4:4 。κοινοῖ τὸν ἄ.污秽一个太15:11,18 ;参 可7:15,20 ;τὸ σάββατον διὰ τὸν ἄ. ἐγένετο 安息日是为而有的, 可2:27 另译;τί ἦν ἐν τῷ ἀ.怎样…, 约2:25 ;κρίνει τὸν ἄ. 定罪的, 约7:51 ; ὁ νόμος κυριεύει τοῦ ἀ. 律法管罗7:1 ; ὁ ποιήσας ἄ.每一个行的罗10:5利18:5 尼9:29 );κακὸν τῷ ἀ. τῷ διὰ προσκόμματος ἐσθίοντι 对那因食物绊倒的就是错事了, 罗14:20 原文等。

四、带冠词,ἄ.指明:
A. 刚被提及的人- 太12:13 可3:5 可5:8 约4:50 等。

B. 某一个人,带著轻蔑或责备的语气-οὐκ οἶδα τὸν ἄ.我不认得那个(指耶稣), 太26:72,74 可14:71 。προσηνέγκατέ μοι τὸν ἄ. τοῦτον你们解这人到我这里, 路23:14 。 εἰ ὁ ἄ. Γαλιλαῖός ἐστιν这是加利利吗? 路23:6 。 τίς ἐστιν ὁ ἄ.这是谁呢? 约5:12 。ἰδοὺ ὁ ἄ.你们看这个约19:5 。μὴ οἰέσθω ὁ ἄ. ἐκεῖνος 这样的不要想…, 雅1:7
444 anthropos {anth'-ro-pos}
from 435 and ops (the countenance, from 3700); man-faced, i.e. a
human being; TDNT - 1:364,59; n m
AV - man 552, not tr 4, misc 3; 559
1) a human being, whether male or female
1a) generically, to include all human individuals
1b) to distinguish man from beings of a different order
1b1) of animals and plants
1b2) of from God and Christ
1b3) of the angels
1c) with the added notion of weakness, by which man is led
into a mistake or prompted to sin
1d) with the adjunct notion of contempt or disdainful pity
1e) with reference to two fold nature of man, body and soul
1f) with reference to the two fold nature of man, the corrupt
and the truly Christian man, conformed to the nature of God
1g) with reference to sex, a male
2) indefinitely, someone, a man, one
3) in the plural, people
4) joined with other words, merchantman

Transliterated: anthropos
Phonetic: anth'-ro-pos

Text: from 435 and ops (the countenance; from 3700); man-faced, i.e. a human being:

KJV --certain, man.


搜索(Search Strongs number: 444) || 外网搜索: 蓝字圣经词典 | Bible Hub Strong词典