Strong's Number: 2564 | || 外网搜索: 蓝字圣经词典 | Bible Hub Strong词典

2564 kaleo {kal-eh'-o}
近似于 2753 的字根; TDNT - 3:487,394; 动词
AV - call 125, bid 16, be so named 1, named + 3686 1, misc 3; 146
1) 呼叫, 叫名字, 取名
2) 邀请
3) 传唤
4) 选召
其同义字, 见 5823
02564 καλέω 动词
不完ἐκάλουν;未καλέσω;1不定式ἐκάλεσα;完κέκληκα;被κέκλημαι;1不定式被ἐκλήθην;1未被κληθήσομαι。
一、
A. 「按名称呼取名」。
1. 「称呼」。带双重直接受格:参 太22:43,45 太23:9 (此处的含意提供了第二个直接受格:不要称呼任何人为你们的父); 路20:44 徒14:12 罗9:25 来2:11 彼前3:6 。呼格可以取代第二个直接受格:τί με καλεῖτε κύριε κύριε;你们为什么称呼我主啊!主啊? 路6:46 。被动:ὑμεῖς μὴ κληθῆτε ῥαββί;不要被人称呼为拉比, 太23:8,10 。参 路22:25 雅2:23 。ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται我的殿必被为祷告的殿, 太21:13 可11:17 (皆参 赛56:7 )。κληθήσονται υἱοὶ θεοῦ他们必被为神的儿子, 罗9:26 原文( 何2:1

2. 「取名命名」。带双重直接受格:ἐκάλουν αὐτὸ Ζαχαρίαν他们要他撒迦利亚, 路1:59 。被动:「被命名为」。κληθήσεται Ἰωάννης他被称为约翰, 路1:60 ;参 路1:62 。σὺ κληθήσῃ Κηφᾶς你要被称为矶法, 约1:42 。亦可用于地理位置, 太27:8 徒1:19 。「取名被称为」。ὃς καλεῖται τ. ὀνόματι τούτῳ这名字, 路1:61 。亦用于地理位置-πόλις Δαυίδ ἥτις καλεῖται Βηθλέεμ 大卫的城,名伯利恒, 路2:4 。参 徒28:1 启11:8 。在路,徒,启中,是以现在被动分词加在一个人或物的名字或别号之前。名字:ἀδελφὴ καλουμένη Μαριάμ一个妹子名叫马利亚, 路10:39 。参 路19:2 徒7:58 启19:11 ,或 启12:9 。πόλις καλουμένη Ν.这城名叫拿因, 路7:11 ;参 路9:10 路19:29 路21:37 路23:33 徒1:12 徒3:11 徒8:10 徒9:11 徒10:1 徒27:8,14,16 启1:9 启16:16 。别号:Σίμων ὁ κ. ζηλωτὴς称为奋锐党的西门, 路6:15 。参 路8:2 路22:3 徒1:23 徒13:1 徒15:22,37 。旧约的例子( 创17:19 撒上1:20 何1:9 )影响καλεῖν τὸ ὄνομά τινος这措辞,而把名字加于直接受格中-καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν要他起名耶稣, 太1:21 。参 太1:23赛7:14 ); 太1:25 路1:13,31 。被动, 路2:21 启19:13

3. 通常把强调放于该名字的含意上,过于所叫的名字。故被动「被称为」相近于「」,读者必须按内容揣摩。在这些被动语态的词句为:Ναζωραῖος κληθήσεται他将称为拿撒勒人, 太2:23 。υἱοὶ θεοῦ κληθήσονται必称为神的儿子, 太5:9 。参 太5:19 上,下。υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται(与ἔσται μέγας平行)称为至高者的儿子, 路1:32 ;参 路1:35,36,76 路2:23 。οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου从今以后,我不配称为你的儿子, 路15:19,21 。οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς καλεῖσθαι ἀπόστολος我不配称为使徒, 林前15:9 。 ἵνα τέκνα θεοῦ κληθῶμεν, καὶ ἐσμέν 使我们得称为神的儿子,我们也真的是, 约壹3:1 。 ἄχρις οὗ τὸ σήμερον καλεῖται趁著还有所谓今天, 来3:13 原文。这也包括 ἐν Ἰσαὰκ κληθήσεταί σοι σπέρμα本于以撒的,才要叫做你的后裔,※ 罗9:7创21:12 )。*

B. 「邀请」。( 撒下13:23 斯5:12 )τινὰ某人εἰς (τοὺς) γάμους赴婚筵, 太22:3 下, 太22:9 路14:8 ;参 约2:2 启19:9 。独立用法:邀请τινά某人, 林前10:27 。参 路7:39 路14:9,12,13 。οἱ κεκλημένοι那些被的人, 太22:3,4,8 路14:7,17 ;参 路14:24 。 ὁ κεκληκώς 主人, 路14:10

C. 「召集」τινάς:工人来领工钱, 太20:8仆人来听取命令, 太25:14 路19:13 。客人,当筵席齐备之时, 太22:3 上。

D. 「召唤」τινά某人:ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν καλοῦντες αὐτόν打发人去他, 可3:31 。参 太2:7 。用于神:从埃及召出以色列人(作为基督的预表) 太2:15蒙召来11:8

E. 法律上的术语:「传唤」τινά某人到庭, 徒4:18 徒24:2 。从 太4:21 可1:20 呼召门徒的例子中,可以说明此用法亦可转移至义二。

二、从「传唤」及「邀请」的意思,演绎为「呼召」的喻意用法:τινὰ εἴς τι某人为某事,此用法在新约及七十士译本中皆指神拣选人进入救恩-神(少用于基督)呼召εἰς τὴν αὐτοῦ δόξαν 得享他的荣耀, 彼前5:10 。εἰς ζωὴν αἰώνιον进入永生, 提前6:12 。εἰς κοινωνίαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ与他儿子相交, 林前1:9 原文。ἐκ σκότους εἰς τὸ αὐτοῦ φῶς出黑暗入光明, 彼前2:9 。διὰ τ. χάριτος αὐτοῦ藉著祂的恩,※ 加1:15 。εἰς ὃ ἐκάλεσεν ὑμᾶς διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἡμῶν εἰς περιποίησιν δόξης 藉我们所传的福音召你们,好得著荣光, 帖后2:14 ,参 帖前2:12 。不带修饰之经文, 罗8:30 罗9:24 林前7:17,18,20-22,24 。κ. κλήσει ἁγίᾳ 圣召提后1:9 。ἀξίως τῆς κλήσεως ἧς (牵引用法以代替ἣν)ἐκλήθητε与蒙的恩相称, 弗4:1 。用于神:ὁ καλῶν τινα那你们的, 加5:8 帖前5:24 。独立用法:ὁ καλῶν 罗9:11 。ὁ καλέσας τινά 加1:6 彼前1:15 彼后1:3 。被动:οἱ κεκλημένοι蒙召之人来9:15 。更清楚地解释:ἐπ᾽ ἐλευθερίᾳ(见 ἐλευθερία-SG1657)要得自由, 加5:13 。οὐκ ἐπὶ ἀκαθαρσίᾳ ἀλλ᾽ ἐν ἁγιασμῳ不是要沾染污秽,乃是要成为圣洁, 帖前4:7 。ἐν εἰρήνη在和平中, 林前7:15 。ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσεως ὑμῶν只凭著一个指望而蒙弗4:4 。εἰς εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ ἐν ἑνὶ σώματι在基督的平安里归为一体, 西3:15 。 ἐν Ἰσαὰκ从以撒生的, 来11:18 (= 罗9:7 )。εἰς τοῦτο ἵνα 为此,而, 彼前3:9 ;参 彼前2:21 。用于基督οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλούς(+εἰς μετάνοιαν公认经文)我来本不是义人,乃是罪人, 太9:13 可2:17 路5:32 。用于神:ὁ καλῶν τὰ μὴ ὄντα ὡς ὄντα 使无变为有的神, 罗4:17 (参 赛41:4 赛48:13 )。κ. εἰς μετάνοιαν 悔改, 路5:32 。指蒙神所召担任职份, 来5:4 。*
2564 kaleo {kal-eh'-o}
akin to the base of 2753; TDNT - 3:487,394; v
AV - call 125, bid 16, be so named 1, named + 3686 1, misc 3; 146
1) to call
1a) to call aloud, utter in a loud voice
1b) to invite
2) to call i.e. to name, by name
2a) to give a name to
2a1) to receive the name of, receive as a name
2a2) to give some name to one, call his name
2b) to be called i.e. to bear a name or title (among men)
2c) to salute one by name
For Synonyms See entry 5823

Transliterated: kaleo
Phonetic: kal-eh'-o

Text: akin to the base of 2753; to "call" (properly, aloud, but used in a variety of applications, dir. or otherwise):

KJV --bid, call (forth), (whose, whose sur-)name (was [called]).


搜索(Search Strongs number: 2564) || 外网搜索: 蓝字圣经词典 | Bible Hub Strong词典