Strong's Number: 4137 | || 外网搜索: 蓝字圣经词典 | Bible Hub Strong词典

4137 pleroo {play-ro'-o}
源於 4134; TDNT - 6:286,867; 動詞
AV - fulfil 51, fill 19, be full 7, complete 2, end 2, misc 9; 90
1) 使充滿, 裝滿
1a) 使事物充滿東西
1b) 使人充滿能力或某質素
2) (時間) 滿了, 到了
3) (把開始的事情) 結束, 完成
4) (預言,禱告) 應驗
04137 πληρόω 動詞
不完3單ἐπλήρου;未πληρώσω;1不定式ἐπλήρωσα;完πεπλήρωκα;過完3單πεπληρώκει;被動:不完ἐπληρούμην ;完πεπλήρωμαι;過完3單πεπλήρωτο;1不定式ἐπληρώθην;1未πληρωθήσομαι。
一、「使充滿充滿」。
A. 用於物:τὶ某物( 創1:28 )。被動,用於魚網ἐπληρώθη滿了太13:48 。πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται一切山漥都要填滿路3:5路40:4 )。瀰漫於空間,也用於聲音及氣味,ἦχος ἐπλήρωσεν τὸν οἶκον 響聲充滿屋子, 徒2:2 。ἡ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς滿了膏的香氣, 徒12:3 。也用於非物質化但真實可領悟之事物或特質充滿一些物件。πεπληρώκατε τὴν Ἰερουσαλὴμ τῆς διδαχῆς ὑμῶν你們的道理充滿了耶路撒冷, 徒5:28 。τὸ μέτρον τῶν πατέρων ὑμῶν充滿你們祖宗的惡貫(參 但8:23 ), 太23:32 。θεός πληρώσει πᾶσαν χρείαν ὑμῶν你們一切所需用的都充足腓4:19 。πλ. τὴν καρδίαν τινός充滿某人的心,即擁有之(參 腓9:3 ), ἡ λύπη πεπλήρωκεν ὑμῶν τὴν καρδίαν滿心憂愁, 腓16:6 。διὰ τί ἐπλήρωσεν ὁ σατανᾶς τὴν καρδίαν σου為什麼撒但充滿了你的心? 徒5:3 。用於基督,祂貫徹宇宙萬有ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα,充滿萬有的, 弗4:10 (參 耶23:24 )。關身語態含主動的意思τὸ πλήρωμα τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσιν πληρουμένου,那充滿萬有者所充滿的, 弗1:23 (πλήρωμα-SG4138二)。

B. 用於人:「充滿了」能力,氣質等。τινά τινος以某事充滿某人,πληρώσεις με εὐφροσύνης滿足的快樂, 徒2:28 ( 弗16:11 )。參 弗15:13 。一般上被動語態是以現在,不完成,未來,不定式時態:變成充滿;在完成時態:這充滿了與所有格連用; 路2:40 異版; 徒13:52 徒15:14 徒1:4 。與間接受格連用, 路2:40 徒1:29 徒7:4 。與直接受格連用πεπληρωμένοι καρπὸν δικαιοσύνης,結滿了仁義的果子, 腓1:11 ;參 西1:9 。與ἐν及該物的間接受格連用ἐν πνεύματι,被聖靈充滿弗5:18 西4:12 公認經文。若ἐν κτλ.是屬於πεπληρωμένοι(見πληροφορέω-SG4135 一B.);然而第三點的解釋也適合。ἐστὲ ἐν αὐτῷ πεπληρωμένοι 西2:10 ,可能意思有異,不是「與他」,而是「在他裡面」或「藉著他」。獨立用法, 弗3:19 (εἰς指明目標,見πλήρωμα-SG4138三C.)。πεπλήρωμαι 我已經充足腓4:18

二、用於時間,時候「到了」,時限「滿了」。( 腓25:24 腓29:21 利8:33 利12:4 利25:30 民6:5 )新約只用被動詞態πεπλήρωται ὁ καιρός,日期滿了可1:15 ;參 可7:8徒9:23 。πληρωθέντων ἐτῶν τεσσεράκοντα過了四十年, 徒7:30 徒24:27 。ὡς ἐπληροῦτο αὐτῷ τεσσερακονταετὴς χρόνος他將到四十歲, 徒7:23

三、「成全」某事,把已經開始的事「完成」。 τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ完成基督的福音並到處傳了基督的福音, 徒15:19 。πλ. τ. λόγον τοῦ θεοῦ神的道理傳得全備西1:25 。πληρώσατέ μου τὴν χαράν 你們將成全我的喜樂, 腓2:2 。參 腓1:11 。被動: 腓10:6 西4:12 公認經文(見上述一B.)。ὁ πᾶς νόμος ἐν ἑνὶ λόγῳ πεπλήρωται全律法都在這一句話之內, 加5:14 因為是過去詞態,因此很可能譯為「全律法在這一個字裡表達出來」。(但這可能是屬於下列四B.的類別)。οὐχ εὕρηκά σου ἔργα πεπληρωμένα我見你的行為沒有一樣是完全的, 加3:2 。約翰常用滿足的喜樂(主動語態於 腓2:2 ,見上述), 加3:29 加15:11 加16:24 加17:13 加1:4 加1:12

四、「實現」:藉行動,預言,義務,應許,律法,請願,目的,願望,祈盼,職責,命運等。
A. 用於神的預言或應許的成全。此字幾乎全部使用被動語態:被應驗了( 王上2:27 )且常指著舊約及經上的話而言:τοῦτο γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ κυρίου διὰ τοῦ προφήτου這一切事成就,是應驗,藉先知所說的話(參 代下36:21 ), 太1:22 ;參 太2:15,17,23 太4:14 太8:17 太12:17 太13:35 太21:4 太26:54,56 太27:9 可14:49 可15:28 路1:20 路4:21 路21:22 公認經文; 路24:44 徒12:38 路13:18 路15:25 路17:12 路19:24,36 徒1:16 雅2:23 。舊約的預表在實體中應驗了, 路22:16 。有時指耶穌說的預言成就了, 路18:9,32 。主動:使實現,一部份用於神,祂使預言應驗, 徒3:18 ;人所作的應驗了神的預言, 徒13:27 。耶穌藉著死,使祂成為神的使者摩西及以利亞的這預言應驗了, 路9:31

B. 祈禱:( 路20:4 ﹚。誡命,命令, 路13:8 ;被動; 加5:14 (但見上述三)。τὸ δικαίωμα τοῦ νόμου律法的義成就, 路8:4 。πᾶσαν δικαιοσύνην諸般的義, 太3:15 。責任或職務:βλέπε τὴν διακονίαν … ἵνα αὐτὴν πληροῖς務要謹慎,你從主所受的職份, 西4:17 。獨立用法:廣義用法,且與καταλύειν廢掉(見καταλύω-SG2647一C.)為對比。οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι我來不是要廢掉,乃是要成全太5:17 。在乎個人對此經文的解釋,πληρόω可作成全,即實現,或作充分表達,即把律法的真諦闡明出來。或作成就完成

五、「成全完成」,使達到結果。πάντα τὰ ῥήματα 這一切話, 路7:1 。τὴν διακονίαν供給的事, 徒12:25 。τὸν δρόμον 徒13:25徒6:11 異版(見下列六)。τὸ ἔργον所作之工, 徒14:26 。被動:「成就了完成了結束」。ὡς ἐπληρώθη ταῦτα這些事完了徒19:21 。 ἄχρι οὗ πληρωθῶσιν καιροὶ ἐθνῶν 直到外邦人的日期滿了路21:24

六、「滿足」數目,被動。ἕως πληρωθῶσιν οἱ σύνδουλοι等著一同作僕人的滿足了數目徒6:11 (見上述五)。*
4137 pleroo {play-ro'-o}
from 4134; TDNT - 6:286,867; v
AV - fulfil 51, fill 19, be full 7, complete 2, end 2, misc 9; 90
1) to make full, to fill up, i.e. to fill to the full
1a) to cause to abound, to furnish or supply liberally
1a1) I abound, I am liberally supplied
2) to render full, i.e. to complete
2a) to fill to the top: so that nothing shall be wanting to
full measure, fill to the brim
2b) to consummate: a number
2b1) to make complete in every particular, to render perfect
2b2) to carry through to the end, to accomplish, carry out,
(some undertaking)
2c) to carry into effect, bring to realisation, realise
2c1) of matters of duty: to perform, execute
2c2) of sayings, promises, prophecies, to bring to pass,
ratify, accomplish
2c3) to fulfil, i.e. to cause God's will (as made known in the
law) to be obeyed as it should be, and God's promises
(given through the prophets) to receive fulfilment

Transliterated: pleroo
Phonetic: play-ro'-o

Text: from 4134; to make replete, i.e. (literally) to cram (a net), level up (a hollow), or (figuratively) to furnish (or imbue, diffuse, influence), satisfy, execute (an office), finish (a period or task), verify (or coincide with a prediction), etc.:

KJV --accomplish, X after, (be) complete, end, expire, fill (up), fulfil, (be, make) full (come), fully preach, perfect, supply.


搜索(Search Strongs number: 4137) || 外网搜索: 蓝字圣经词典 | Bible Hub Strong词典